Hướng dẫn tiền chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn

23/03/2018 682 lượt xem    

Trường hợp ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp năm 2013 của Công ty cổ phần TVTMDV Kim Thành nhưng đoàn thanh tra của Cục Thuế xác định đơn vị được miễn nộp thuế TNDN phát sinh năm 2013 thì Cục Thuế phải điều chỉnh tiền chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2013 như thê nào?

Bài viết sẽ giúp tìm hiểu và hướng dẫn về vấn đề nêu trên. ( Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 454/TCT-QLN, ngày 05/02/2015). Nội dung cụ thể như sau:

Tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“3. Người nộp thuế xác định số tiền chậm nộp. Việc xác định số tiền chậm nộp được căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp; số ngày chậm nộp tiền thuế; và mức tỷ lệ phần trăm (%) trên ngày theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều này.

Các trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này mà người nộp thuế đã nộp tiền chậm nộp thì người nộp thuế tự kê khai điều chỉnh.

4…….. Trường hợp phát hiện sai sót về tiền thuế nợ; cơ quan thuế điều chỉnh lại tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế”

TCT đã tiếp nhận công văn số 14/CT-QLN ngày 19/01/2015 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc đề nghị hướng dẫn tiền chậm nộp của thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn. Sau khi báo cáo BTC, TCT trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết:

Trường hợp Công ty cổ phần TVTMDV Kim Thành đã kê khai thuế TNDN phát sinh năm 2013, ứng dụng quản lý thuế của cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp nhưng đoàn thanh tra của Cục Thuế xác định đơn vị được miễn nộp thuế TNDN phát sinh năm 2013 thì đề nghị Cục Thuế điều chỉnh giảm tiền chậm nộp tính trên thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2013.

Trình tự, thủ tục điều chỉnh giảm tiền chậm nộp thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3.2 Khoản 3 Mục II Phần B Quyết định số 2379/QĐ-TCT ngày 22/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO