Hướng dẫn khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê vào tiền thuê đất

28/12/2018 523 lượt xem    

Công văn số 2260/TCT-CS

Hướng dẫn khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê vào tiền thuê đất phải nộp của doanh nghiệp cổ phần hóa

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

 

Trả lời Công văn số 474/CT-QLTTĐ ngày 20/03/2014 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc hướng dẫn khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê vào tiền thuê đất phải nộp của doanh nghiệp cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm a, Khoản 3, Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“Điều 31. Giá trị quyền sử dụng đất

3. Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa chọn hình thức thuê đất thì phải thực hiện ký hợp đồng thuê đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai và không phải tính bổ sung giá trị lợi thế vị trí địa lý khi xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định cụ thể như sau:

a) Đối với diện tích đất thuê theo phương thức trả tiền thuê đất hàng năm thì doanh nghiệp thực hiện trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành và không tính tiền thuê đất vào giá trị doanh nghiệp.”

– Tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“2. Đối với các doanh nghiệp đã xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý đất thuê vào giá trị doanh nghiệp và hạch toán tăng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền công bố giá trị doanh nghiệp theo quy định trước ngày Nghị định 59/2011/NĐ-CP có hiệu lực thì được khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào tiền thuê đất phải nộp của doanh nghiệp cổ phần hóa…”

Do vướng mắc của Cục Thuế thành phố Hải Phòng chưa được quy định rõ tại Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP và Nghị định 189/2013/NĐ-CP. Vì vậy, Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc về cách thức thực hiện việc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào tiền thuê đất phải nộp của doanh nghiệp cổ phần hóa và sẽ báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung nay tại Thông tư hướng dẫn Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hải Phòng được biết.

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO