tiền thuê đất phải nộp

Gia-han-nop-thue-mien-tien-cham-nop
tiền sử dụng đất
miễn giảm tiền thuê đất
Khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
tiền sử dụng đất