Hướng dẫn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

15/01/2018 868 lượt xem    

Kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót

Trường hợp quên không kê khai, bỏ sót hóa đơn là chuyện thường gặp của các doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót .

Căn cứ theo các quy định tại:

Khoản 6, Điều 1 Luật 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế GTGT quy định:

  • Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ; khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót; thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định:

  • Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế; và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế
  • Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định; người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót; thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào; không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo; nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
  • Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận; quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra; (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra); còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”

Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu; hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; hoặc thời điểm lập hóađơn cung ứng dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….

Khoản 5, Điều 12 hướng dẫn:

“Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

 Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó; không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót; thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn trên; trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai; thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

Đối với người bán: hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ 1: Tháng 04/2015 người nộp thuế phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 01/2015 chưa kê khai. Khi đó người nộp thuế nộp hồ sơ điều chỉnh và khai bổ sung thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 01/2015 theo quy định.

Đối với người mua: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế; cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế; thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ 2: Tháng 05/2015 người nộp thuế phát hiện hóa đơn mua vào phát sinh tháng 12/2014 chưa kê khai thì NNT kê khai vào; “Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế tháng 04/2015;(nếu còn trong thời hạn khai thuế); hoặc tháng 05/2015 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Theo công văn số 165/CV- SLS.TCKT ngày 22/11/2016 của Công ty TNHH MTV sữa Lam Sơn Công ty; cần Tổng cục Thuế giải quyết vụ việc về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót.

Trả lời công văn số 165/CV-SLS.TCKT đề ngày 22/11/2016 của Công ty TNHH MTV Sữa Lam Sơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thực hiện kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH MTV sữa Lam Sơn đối với các kỳ tính thuế có liên quan đến các hóa đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai sau thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra trước hoàn thuế và kiểm tra sau hoàn thuế, căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý theo quy định Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Ví dụ:

Cơ sở kinh doanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/3/2012. Trong kỳ kê khai thuế tháng 3/2012; kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 8/2012.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO