Hướng dẫn hạch toán thuế GTGT đối với đơn vị thu hộ, chi hộ khoản phí bảo hiểm

07/01/2019 675 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 4464/TCT-DNL
V/v Kê khai, nộp thuế GTGT

 

 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 889/CT-TTrT ngày 18/7/2014 của Cục thuế tỉnh Cà Mau.

Vướng mắc về kê khai nộp thuế GTGT đối với khoản phí bảo hiểm.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 7.2.5 khoản 7 Mục II Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa dịch vụ đối với trường hợp thu hộ, chi hộ giữa các đơn vị trực thuộc hoặc giữa đơn vị hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm hướng dẫn:

“Khi thu hộ tiền phí bảo hiểm,

+đơn vị thu hộ thực hiện cấp hóa đơn GTGT cho khách hàng và kê khai, nộp thuế GTGT đối với phần doanh thu thu hộ

+đồng thời thông báo thu hộ cho đơn vị nhờ thu hộ. Căn cứ vào thông báo thu hộ, đơn vị nhờ thu hộ hạch toán doanh thu (không có thuế GTGT), không phải phát hành hóa đơn và không kê khai, nộp thuế đối với phần doanh thu nhờ thu hộ.

Khi chi hộ, hóa đơn GTGT mang tên, mã số của đơn vị nào thì đơn vị đó thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đồng thời thông báo chi hộ cho đơn vị nhờ chi hộ để đơn vị này hạch toán chi phí”.

Căn cứ tại điểm d khoản 2 Điều 9 Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính về hóa đơn, chứng từ mua bán hàng hóa dịch vụ đối với trường hợp thu hộ, chi hộ giữa các doanh nghiệp trực thuộc hoặc giữa doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm hướng dẫn:

“Khi thu hộ tiền phí bảo hiểm, doanh nghiệp thu hộ thực hiện cấp hóa đơn GTGT cho khách hàng và kê khai, nộp thuế GTGT đối với phần doanh nghiệp thu hộ, đồng thời thông báo thu hộ cho doanh nghiệp nhờ thu hộ. Căn cứ vào thông báo thu hộ, doanh nghiệp nhờ thu hộ hạch toán doanh thu (không có thuế GTGT), không phải phát hành hóa đơn và không kê khai, nộp thuế đối với phần doanh thu nhờ thu hộ

Khi chi hộ, hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp đó thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Doanh nghiệp bảo hiểm chi hộ thông báo chi hộ cho doanh nghiệp nhờ chi hộ để doanh nghiệp này hạch toán chi phí.”

Căn cứ quy định nêu trên và theo báo cáo tại công văn số 889/CT-TTrT ngày 18/7/2014, Công ty Bảo Việt Cà Mau không trực tiếp khai thác ký hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm với khách hàng mà do Tổng Công ty Bảo Việt ký hợp đồng, xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT đối với phần doanh thu thu được từ khoản phí bảo hiểm.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm thực hiện tại nhiều địa phương, do đó Tổng công ty Bảo Việt phân chia doanh thu thu được từ khoản phí bảo hiểm phát sinh tại từng địa phương và lập thông báo thu hộ gửi cho các Công ty Bảo Việt tại địa phương phát sinh dịch vụ bảo hiểm. Vì vậy, khi nhận được thông báo thu hộ, Công ty Bảo Việt Cà Mau hạch toán doanh thu (không có thuế GTGT), Công ty Bảo Việt Cà Mau không phải xuất hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT đối với phần doanh thu này là phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!
Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO