Hướng dẫn giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

05/02/2018 723 lượt xem    

Công văn số: 3793/TCT-KK

Hoàn thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 1129/CT-KK đề ngày 22/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Nam Định v/v vướng mắc khi giải quyết hoàn thuế GTGT Công ty TNHH Mạnh Thắng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016:

“Trường hợp CSKD đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới; đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa; dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ; có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) CSKD đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố; đang trong giai đoạn đầu tư thì CSKD thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư; phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của CSKD.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.”

Ngày 10/8/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 3556/TCT-CS v/v chính sách thuế liên quan đến trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư gửi Cục Thuế tỉnh Nam Định. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu Công văn nêu trên để xử lý trường hợp hoàn thuế của Công ty TNHH Mạnh Thắng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO