Hướng dẫn gia hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp

21/01/2019 999 lượt xem    

Công văn số 243/TCT-QLN

Gia hạn nộp thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 6359/CT-QLN ngày 21/12/2017 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Về việc gia hạn nộp thuế đối với Chi nhánh Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn:

+ Thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi

+ Bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

+ Khoản 5 Điều 2 TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 quy định gia hạn nộp thuế đối với trường hợp. “Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác”

– Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 31 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định thẩm quyền GHNT

“b) Theo điểm d khoản 1 Điều này. Trong trường hợp nếu gia hạn nộp thuế không phải điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định, thẩm quyền như sau:

– Chính phủ quyết định GHNT đối với trường hợp hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn chung cho SXKD.

– Thủ tướng Chính phủ quyết định GHNT đối với từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của Bộ trưởng BTC.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận gia hạn cho NNT, Cục trưởng Cục Thuế ban hành quyết định gia hạn trên cơ sở hướng dẫn của BTC, TCT.”

– Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 31 TT số 156/2013/TT-BTC quy định phạm vi số:

+ Tiền thuế

+ Tiền phạt chậm nộp

+ Tền chậm nộp tiền thuế

+ Tiền phạt

+ Tiền chậm nộp tiền phạt (sau đây gọi tắt là tiền thuế) được gia hạn và thời gian GHNT

“d) Người nộp thuế nêu tại điểm d khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền thuê còn nợ tính đến thời điểm đề nghị gia hạn do gặp khó khăn đặc biệt.

Số tiền thuế được gia hạn tối đa không quá giá trị thiệt hại do nguyên nhân khó khăn đặc biệt đó gây ra.

Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 01 (một) năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.”

– Tại Điểm d, Khoản 3, Điều 31 TT số 156/2013/TT-BTC quy định thủ tục, hồ sơ để được:

+ Gia hạn nộp thuế

+ NNT phải lập

Gửi hồ sơ đề nghị GHNT tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Hồ sơ bao gồm:

“d) Đối với trường hợp nêu tại điểm d khoản 1 Điều này:

– Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của NNT theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo TT này;

– Văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi cơ quan thuế cấp trên, trong đó:

+ Xác nhận khó khăn đặc biệt và những nguyên nhân gây ra khó khăn đó mà người nộp thuế không có khả năng nộp đúng hạn số tiền thuế nợ theo đề nghị

+ Giải trình của NNT tại văn bản đề nghị gia hạn

– Bản sao các văn bản về

+ Gia hạn

+ Xóa nợ

+ Miễn thuế

+ Giảm thuế đối với người nộp thuế của cơ quan thuế ban hành trong thời gian 02 năm trước đó (nếu có)

– Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có ảnh hưởng đến SXKD của người nộp thuế khi thực hiện quyết định.”

Căn cứ các quy định nêu trên, để có cơ sở xem xét xử lý cho đơn vị, TCT đề nghị Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa.

– Xác nhận khó khăn đặc biệt của đơn vị và những nguyên nhân gây ra khó khăn đặc biệt đó.

– Xác định số tiền thuế được gia hạn tối đa không quá giá trị thiệt hại do nguyên nhân khó khăn đặc biệt đó gây ra

Trường hợp nếu gia hạn nộp thuế cho đơn vị thì không phải điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO