Hướng dẫn chuyển lỗ khi chuyển đổi loại hình DN theo chính sách thuế TNDN

09/01/2019 847 lượt xem    

Công văn số: 5665/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/11/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4801/CT-TTHT ngày 12/11/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 3, điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chuyển lỗ trong trường hợp chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất:

3. DN chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền.

Số lỗ của DN phát sinh trước khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất

  • Phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và bù trừ vào thu nhập cùng năm của DN sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất
  • Hoặc được tiếp tục chuyển vào thu nhập của các năm tiếp theo của DN sau khi chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất

để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”

– Tại điều 151, chương VIII Luật DN số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội quy định:

“1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.”

Theo nội dung công văn số 4801/CT-TTHT nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Trung tâm Thương mại VinaCapital (Công ty bị tách) nếu có thực hiện tách doanh nghiệp bằng cách chuyển một phần tài sản để thành lập Công ty TNHH Riverview Complex Đà Nẵng (Công ty được tách)

Đến thời điểm tách Công ty TNHH Trung tâm Thương mại VinaCapital vẫn còn lỗ lũy kế chưa kết chuyển hết theo quy định thì đề nghị Cục thuế căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật thuế TNDN và pháp luật có liên quan, làm việc cụ thể với DN để hướng dẫn đơn vị xác định và phân chia số lỗ lũy kế này cho các Công ty được tách một cách phù hợp với tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ khi chia tách; thời gian chuyển lỗ thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO