Hướng dẫn chính sách ưu đãi tiền thuê đất đối với đất thực hiện dự án

27/12/2018 580 lượt xem    

Công văn số 1915/TCT-CS

V/v Chính sách ưu đãi tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời Công văn số 126/CT-THNVDT ngày 15/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai:

Về vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ:

Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại Khoản 1, Điều 13, Chương III, quy định nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước:

“Đất thuê; mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn; giảm tiền thuê đất; thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư.”

+ Tại Điều 14 và Điều 15, Chương III, quy định về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.

– Tại Điều 6 Thông tư số 216/2012/TT-BTC ngày 10/12/2012 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su, quy định mức; nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất (hiệu lực từ ngày 01/02/2013):

“1. Người thuê đất trồng cây cao su được miễn, giảm tiền thuê đất theo các quy định sau:

a) Miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 14; Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ (được sửa đổi; bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ).

b) Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nông thôn theo quy định tại Nghị định số 61/2010/.NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nông thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định này (nếu có);

c) Chính sách sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên và các văn bản sửa đổi; bổ sung Quyết định này (nếu có).

2. Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ) và được hướng dẫn tại Mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.”

– Tại Điều 42 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ:

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; quy định Dự án đầu tư trong nước không phải đăng ký đầu tư:

“1. Nhà đầu tư không phải đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

2. Nhà đầu tư trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có nhu cầu được xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì thực hiện đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 43 Nghị định này.”

– Căn cứ hồ sơ kèm theo thì tổng vốn đầu tư của dự án “Đầu tư trồng; chăm sóc cao su” với diện tích 16.600.000 m2 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 757 BKH/PTDN ngày 12/02/2004 trị giá là 57.970 triệu đồng. Ngày 09/10/2009, Công ty 75 – Bộ Quốc phòng được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho thuê 53.810.382 m2 đất theo Hợp đồng số 75/HĐTĐ để thực hiện dự án “Đầu tư trồng; chăm sóc cao su”.

Căn cứ các quy định trên và hồ sơ kèm theo:

Trường hợp Công ty 75 – Bộ Quốc phòng được nhà nước cho thuê 53.810.382 m2 đất theo Hợp đồng số 75/HĐTĐ ngày 09/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai để thực hiện dự án “Đầu tư trồng; chăm sóc cao su” thì Công ty phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án để được hưởng ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO