Hóa đơn GTGT viết sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

13/09/2017 825 lượt xem    

Hóa đơn ghi sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế – Cách xử lý

Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014) hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Nếu hóa đơn ghi sai chưa xé khỏi cuống:
– Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

2. Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống:

a. Nếu hóa đơn ghi sai đã xé khỏi cuống nhưng chưa kê khai thuế:
– Lập biên bản thu hồi hoá đơn viết sai.
– Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ hoá đơn lập sai đó. (Tốt nhất là các bạn kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).
– Lập lại hóa đơn mới.
Kê khai thuế: Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.

b. Nếu hóa đơn viết sai đã kê khai thuế:

Theo Công văn Số 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 khi phát hiện hóa đơn ghi sai địa chỉ, mã số thuế, tên công ty, ngày tháng… không ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp và khấu trừ đã kê khai thuếthì xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai.- Lập hóa đơn điều chỉnh: Trên hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh.

Kê khai thuế: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh (tức là kỳ hiện tại)
– Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh đó vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT trên phần mềm HTKK (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng(0)).
Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
– Khi kê khaiTại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng “0”).

Lưu ý: Kể từ ngày 1/1/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015: (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC):
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

Tìm hiểu thêm về: Kiểm toán – Pháp lý – Thuế tại: Calico.vn

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO