Hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần

08/01/2019 445 lượt xem    

Mục lục bài viết

Công văn số 5221/TCT-CS
V/v thực hiện chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Về việc xử lý vi phạm thuế đối với khoản xử lý tài chính. Để hỗ trợ chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần của Công ty Cổ phần thương mại xây dựng HL-86. Bộ Tài chính đã có công văn số 16656/BTC-TCDN ngày 14/11/2014 gửi doanh nghiệp và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 16656/BTC-TCDN nêu trên.

Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nhất là với những doanh nghiệp Nhà nước thực hiện cổ phần hóa.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định của pháp luật và thực tế. Trong quá trình xử lý có khó khăn vướng mắc gây khó khăn cho doanh nghiệp, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính để xem xét xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO