Giải đáp chính sách giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế

08/01/2019 613 lượt xem    

Công văn số: 4950/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách giảm tiền thuê đất

Kính gửi: Công ty TNHH Thuận Hưng Phát.
(S
 159, Quốc lộ 1A, Khu ph Thanh Xuân, Phường 5, Thành phố Tân An, tỉnh Long An)

Trả lời CV số 08/T.Tr/2015 đề ngày 01/06/2015 của Công ty TNHH Thuận Hưng Phát về ưu đãi tiền thuê đất. TCT có ý kiến như sau:

– Tại Điều 1 QĐ số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ưu đãi tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

“Điều 1. Giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 cho các tổ chức kinh tế

 • Đang hoạt động trong các ngành sản xuất (không bao gồm các t chức hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ)
 • Đang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

mà trong năm 2011 và năm 2012 phải xác định đơn giá thuê đất theo quy định tại NĐ s 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung NĐ s 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của CP về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 Quyết định này, gồm:

– Tổ chức kinh tế đến thời hạn xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định mới.

– Tổ chức kinh tế hết thời gian được miễn tiền thuê đất mà đến thời hạn phải xác định tiền thuê đất phải nộp.

– Tổ chức kinh tế đã sử dụng đất trước ngày 01/03/2011 đang được tạm nộp tiền thuê đất mà từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 phải xác định chính thức s tiền thuê đất phải nộp.

Tiền thuê đất sau khi được giảm theo quy định tại Điều này không thấp hơn tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đt thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất). Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì tchức kinh tế được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2011, năm 2012 đến mức bng 2 ln tin thuê đất phải nộp của năm 2010.”

– Tại TT số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của BTC hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu NSNN theo NQ số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho

 • Sản xuất kinh doanh,
 • Hỗ trợ thị trường,
 • Giải quyết nợ xấu

và QĐ số 755/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của BTC về việc đính chính TT số 16/2013/TT-BTC:

+ điểm a, b Khoản 1 Điều 6 quy định:

“Điều 6. Giảm tiền thuê đất

1. Đi tượng áp dụng

a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tin thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích,

 • Từ năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại NĐ số 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 của CP 
 • Số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với s tiền thuê đất phát sinh năm 2010.

S tiền thuê đất làm căn cứ xem xét giảm theo NQ số 02/NQ-CP và quy định tại Thông tư này là s tiền thuê đất phát sinh trong năm chưa trừ

 • Tiền bồi thường,
 • Hỗ trợ

được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

b) Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a Khoản này trong năm 2013, 2014

 • Được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định khác
 • Mà s tiền thuê đất còn phải nộp sau khi đã trừ s tiền được giảm theo quy định khác đó lớn hơn 2 lần s tiền thuê đt phải nộp của năm 2010

thì cũng được giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2013, năm 2014 theo quy định tại Thông tư này.’’

+ Khoản 2 Điều 6 quy định:

“Điều 6. Giảm tiền thuê đất

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được giảm 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2013, 2014.

Trường hợp sau khi được giảm mà s tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 vẫn lớn hơn 2 lần s tiền thuê đất phải nộp của năm 2010 thì được tiếp tục giảm đến mức s tiền thuê đất phải nộp năm 2013, 2014 bằng 2 lần số phải nộp của năm 2010.”

– Tại điểm 2 CV số 17969/BTC-QLCS ngày 30/12/2011 của BTC; hướng dẫn QĐ số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng CP

“2- Điều kiện được giảm tiền thuê đất.

Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng quy định tại Mục 1 CV này, để được giảm tiền thuê đất phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây:

2.1- Đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp;

2.2- Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai;

2.3- S tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại NĐ s 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011) lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 sau khi đã trừ ưu đãi về giảm tiền thuê đất nếu có (với cùng mục đích sử dụng đất thuê, diện tích tính thu tiền thuê đất).

Trường hợp s tiền thuê đất xác định lại theo NĐ s 121/2010/NĐ-CP của năm 2011 hoặc năm 2012 mà không đủ 12 tháng thì lấy s tiền thuê đất của năm 2010 làm cơ sở so sánh cũng phải tương ứng với thời gian xác định tiền thuê đất trong năm 2011 hoặc năm 2012.”

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo. Nếu trường hợp Công ty TNHH Thuận Hưng Phát (Công ty) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích,

 • Từ năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại NĐ số 121/2010/NĐ-CP ngày 03/12/ 2010 của CP 
 • Số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010

thì Công ty thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất năm 2012, 2013, 2014 theo quy định tại

 • Điều 1 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ,
 • Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
 • Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Thuận Hưng Phát được biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO