Giải đáp vướng mắc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

27/12/2018 448 lượt xem    

Công văn số 2047/TCT-CS

V/v vướng mắc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 3616/CT-THNVDT ngày 20/12/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định:

Về việc vướng mắc trong thực hiện chính sách miễn, giảm tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm a, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thị trường; giải quyết nợ xấu quy định đối tượng áp dụng giảm tiền thuê đất:

1. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức kinh tế (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp có thu, hợp tác xã), hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm từ trước ngày 31/12/2010, sử dụng đất đúng mục đích, từ năm 2011 thuộc diện phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ và số tiền thuê đất phát sinh năm 2013, năm 2014 tăng hơn 2 lần so với số tiền thuê đất phát sinh năm 2010.

Số tiền thuê đất làm căn cứ xem xét giảm theo Nghị quyết số 02/NQ-CP và quy định tại Thông tư này là số tiền thuê đất phát sinh trong năm chưa trừ tiền bồi thường, hỗ trợ được trừ vào tiền thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luật.”

Theo Khoản 1, Điều 3 Hợp đồng số 62-98/HĐ-TĐ thì trong thời gian thực hiện hợp đồng, Công ty cổ phần XNK Bình Định không được chuyển giao khu đất trong tổ chức, cá nhân khác dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép. Theo đó, Công ty cổ phần XNK Bình Định đã sử dụng đất sai mục đích.

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định đã bán tài sản trên đất và ủy quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Thương mại Hà Thanh. Theo đó, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định sử dụng đất không đúng mục đích nên không đáp ứng quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính. Do đó, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Định không thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO