sử dụng đất không đúng mục đích

miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước