Điều kiện kê khai và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư mới

14/01/2019 566 lượt xem    

Công văn số 3808/TCT-CS

V/v thuế GTGT

 

Tại điểm d khoản 1 và điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về kê khai thuế GTGT như sau:

“d) Trường hợp người nộp thuế kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp)

 • Không trực tiếp bán hàng,
 • Không phát sinh doanh thu

đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

1.Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất, khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

 

2.Nếu cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì người nộp thuế

 • Thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và
 • Nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc,

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được xác định theo tỷ lệ 2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%)  trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra. Việc xác định doanh thu của sản phẩm sản xuất ra được xác định trên cơ sở giá thành sản phẩm hoặc doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất.

c)

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đang trong giai đoạn đầu tư:

 • Chưa đi vào hoạt động,
 • Chưa đăng ký kinh doanh,
 • Chưa đăng ký thuế,

thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại:

– Các tỉnh

– Thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;

Ban Quản lý dự án, chi nhánh:

 • Có con dấu theo quy định của pháp luật,
 • Lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán,
 • Có tài khoản gửi tại ngân hàng,
 • Đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế

thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về:

+ Đăng ký kinh doanh,

+ Đăng ký nộp thuế,

cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp:

– Số thuế giá trị gia tăng phát sinh,

– Số thuế giá trị gia tăng đã hoàn,

– Số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn

của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện:

– Kê khai, nộp thuế và

– Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

…”

 

Tại điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của BTC

Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư như sau:

“3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

b) Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính:

 • Đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động,
 • Chưa đăng ký kinh doanh,
 • Chưa đăng ký thuế

thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;

Ban Quản lý dự án, chi nhánh:

 • Có con dấu theo quy định của pháp luật,
 • Lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán,
 • Có tài khoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và
 • Được cấp mã số thuế

thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp

 •  Số thuế giá trị gia tăng phát sinh,
 •  Số thuế giá trị gia tăng đã hoàn,
 •  Số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án

  để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế.

Dự án đầu tư được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Vifon (trụ sở Long An) đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới “Nhà máy chế biến thực phẩm Vifon – tại Hải Dương” đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động.

Công ty Cổ phần Vifon thành lập Công ty Cổ phần Vifon – Chi nhánh Hải Dương đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế, nhưng chi nhánh Hải Dương không quản lý dự án. Công ty cổ phần Vifon (trụ sở Long An) trực tiếp:

 •  Quản lý dự án,
 •  Kê khai riêng thuế GTGT đầu vào cho dự án trên Mẫu số 02/GTGT và
 •  Lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT riêng đối với số thuế đầu vào

của dự án thì Cục Thuế tỉnh Long An xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nêu trên theo hướng dẫn tại điểm 3 khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, khi Nhà máy chế biến thực phẩm Vifon – tại Hải Dương hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần Vifon – Chi nhánh Hải Dương không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu, không có bộ máy kế toán, không thực hiện hạch toán kế toán thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Long An và Công ty cổ phần Vifon được biết.

 

Chúc các bạn thành công.

 • Mọi chi tiết xin liên hệ:
 • ® Hãng kiểm toán Calico
 •  Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 •  Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO