Điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư thường xuyên

08/02/2018 739 lượt xem    

Số: 4769/BTC-TCT
V/v hoạt động hưởng ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp( Thuế TNDN).

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 02/10/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 13828/BTC-TCT báo cáo và xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề về thuế theo kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam-(Eurocham). Tại Điểm 3, Mục I công văn 13828/BTC-TCT nêu trên BTC đề xuất

Hướng dẫn nội dung về đầu tư thường xuyên với nội dung:

“Trước năm 2014, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà:

+ Sử dụng quỹ khu hao cơ bản tài sản c định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đu tư;

+ Sử dụng vốn trong phạm vi vn đầu tư

đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thm quyền và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đ án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt thì không phải đầu tư mở rộng”.

Ngày 24/11/2015, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9830/VPCP-KTTH

Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về các vấn đề nêu tại:

– Công văn số 13828/BTC-TCT nêu trên, trong đó đồng ý và giao Bộ Tài chính:

+ Hướng dẫn,

+ Xử lý cụ th,

+ Đảm bảo công khai,

+ Minh bạch và đơn giản

v thủ tục đối với nội dung về đầu tư thường xuyên.

Căn cứ ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại CV 9830/VPCP-KTTH, Bộ Tài chính đã có CV 200/BTC-TCT ngày 6/1/2016 xin ý kiến một số Bộ, ngành liên quan đến vấn đề này.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của Kiểm toán Nhà nước tại:

– Công văn số 100/KTNN-CN VI ngày 20/1/2016,

– Ý kiến tham gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1933/BKHĐT-PC ngày 22/3/2016, Bộ Công thương tại công văn số 2568/BCT-KH ngày 24/3/2016, Bộ Tài chính có ý kiến như sau

1. Về xác định thời gian áp dụng

Doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013 thì hoạt động đầu tư thường xuyên không phải là hoạt động đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN mà dự án đang áp dụng.

2. Về tiêu chí xác định đầtư thường xuyên

– Hoạt động đầu tư thường xuyên là hoạt động được thực hin từ 1 trong 3 nguồn độc lập đ đầu tư bổ sung:

+ Máy móc,

+ Thiết bị thường xuyên cho dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Bao gồm:

(1) Quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghip.

(2) Sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư.

(3) Sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thm quyền.

– Việc đầu tư b sung máy móc, thiết bị thường xuyên từ các nguồn nêu trên phải đảm bảo Điều kiện không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt của dự án đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

+ Trường hp Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư có ghi quy mô của dự án thì việc đầu tư thường xuyên có tăng quy mô so với giấy chứng nhận đầu tư đã cấp sẽ không được coi là đu tư thường xuyên và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN;

+ Trường hp nếu trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư không ghi quy mô của dự án, hoặc các đơn vị chỉ bổ sung, thay thế máy móc thiết bị thường xuyên và không thuộc trường hp được cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ không áp dụng theo tiêu chí này.

Trường hợp nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên làm tăng công suất sản xuất kinh doanh so với giấy chng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư thì không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ phần vượt so với công suất sản xuất kinh doanh của dự án ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư.

3. Về cách thức thực hiện

Doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013 nếu thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm 2 công văn nêu trên thì được kê khai Điều chỉnh b sung theo quy định tại:

+ Luật quản lý thuế

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp đã:

+ Kê khai,

+ Nộp thuế TNDN

Bao gồm cả trường hợp:

+ Đã ban hành Quyết định xử lý truy thu thuế hoặc

+ Doanh nghiệp đang trong thời gian xử lý khiếu nại.

Đối với hoạt động đầu tư thường xuyên trong giai đoạn từ năm 2009 – năm 2013 nay thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo hướng dẫn tại công văn này thì được bù tr với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định.

4. Tiêu chí xác định

Tiêu chí xác định về đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên áp dụng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại từ kỳ tính thuế năm 2014 theo quy định tại Điểm g Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính được thực hiện theo các tiêu chí nêu tại Điểm 2 công văn này.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Cục thuế phản ánh về B Tài chính để được giải quyết kịp thời./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO