Đề nghị xem xét đồng ý cho nhà đầu tư chậm nộp thuế GTGT

29/01/2018 910 lượt xem    

Công văn số 2196/TCT-KK

Chậm nộp thuế gtgt

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2877/UBND-SGTVT ngày 20/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị xem xét đồng ý cho nhà đầu tư chưa thực hiện việc kê khai nộp thuế GTGT đồng thời không phải chịu các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chậm nộp vào Ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Khoản 1 Điều 33 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006:

Quy định về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;

– Điểm g khoản 1 Điều 7 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008

Quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt;

– Khoản 9 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt;

– Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Quy định về thời điểm xác định thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt;

– Điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC:

Hướng dẫn cách lập tiêu thức “ngày lập hóa đơn”;

– Điểm a khoản 1 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

Quy định về các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế;

– Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 26/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ về việc không tính tiền chậm nộp;

– Điều 1 Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 của BTC sửa đổi; bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC);

– Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC:

Quy định chi tiết về xử phạt hành chính thuế;

– Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của BTC:

Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên,

Trường hợp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư số 32121000085 ngày 26/9/2013 cho nhà đầu tư thứ nhất là Công ty TNHH Ngã Ba Huế Trung Nam và nhà đầu tư thứ hai là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế – thành phố Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng – Chuyển giao).

Theo quy định, nhà đầu tư đã thành lập Doanh nghiệp dự án là Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam (mã số thuế 0401554848, cấp ngày 30/09/2013, thuộc quản lý của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng) để thực hiện dự án đầu tư; Dự án được Chính phủ đồng ý thanh toán từ kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ Giao thông vận tải, bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2020 tại công văn số 3956/VPCP-KTNngày 17/5/2013 của Văn phòng Chính phủ thì:

– Về kê khai thuế GTGT:

Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam phải thực hiện kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế khi công trình xây dựng Nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế hoàn thành, bàn giao.

Giá tính thuế GTGT được xác định là giá trị công trình thực hiện bàn giao, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Vì vậy, việc dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 03/2015 nhưng đến nay Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam vẫn chưa kê khai thuế GTGT đối với giá trị công trình hoàn thành bàn giao là chưa đúng quy định. Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam bị xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

– Về tính tiền chậm nộp:

Dự án đầu tư xây dựng Nút giao thông khác mức tại Ngã ba Huế được thanh toán từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước nhưng đến thời hạn thanh toán mà chưa được đơn vị sử dụng vốn Ngân sách nhà nước thanh toán thì thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp kể từ thời điểm đến hạn Ngân sách nhà nước phải thanh toán nhưng chưa thanh toán cho nhà đầu tư dự án.

Về trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp

Đề nghị Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam thực hiện theo hướng dẫn tại:

Khoản 3 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính).

– Về lập hóa đơn GTGT:

Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam phải lập và xuất hóa đơn ngay khi bàn giao công trình theo quy định. Trường hợp đến nay Công ty chưa lập hóa đơn GTGT cho khối lượng công trình hoàn thành thì bị xử phạt về việc lập hóa đơn sai thời điểm theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO