Đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

02/02/2018 687 lượt xem    

Số: 1882/TCT-CS
Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Căn cứ Điều 10 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ;

b) Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá; dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với CSKD thực hiện đầy đủ chế độ kế toán; hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá; cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) CSKD đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân KD.

Căn cứ khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với:

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là hai năm liên tục.

Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính doanh thu làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế quy định tại Điểm này.

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ;

– Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

– Doanh nghiệp, HTX mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ; máy móc; thiết bị, tổ chức nước ngoài; cá nhân nước ngoài KD tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu; hợp đồng nhà thầu phụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

– Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra.

c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này.

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế;

Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, bao gồm:

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư; mua sắm; nhận góp vốn bằng tài sản cố định; máy móc; thiết bị; công cụ; dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài KD tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu; hợp đồng nhà thầu phụ.

đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4366/VPCP-ĐMDN ngày 28/4/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH VPP Thương mại và Dịch vụ Đức Trí về đăng ký tự nguyện áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (bản photocopy kèm theo).

Về kiến nghị của Công ty TNHH VPP Thương mại và Dịch vụ Đức Trí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty TNHH VPP Thương mại và Dịch vụ Đức Trí trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Công ty thành lập ngày 28/12/2015, bắt đầu hoạt động từ ngày 01/1/2016. Năm 2016, Công ty đã nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp thuận áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2016.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Giang xem xét, trường hợp năm 2016, Công ty đã nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang) để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận thì Công ty được áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ổn định cho năm 2016, 2017.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO