Cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp TB hóa đơn không còn giá trị sử dụng

18/01/2019 1050 lượt xem    

Công văn số 742/TCT-QLN

Cưỡng chế nợ thuế

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 932/TCHQ-TXNK ngày 12/02/2018 của Tổng cục Hải quan về việc cưỡng chế nợ thuế đối với Tổng công ty công nghiệp tàu thủy. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“5. Trường hợp cơ quan hải quan có văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối tượng nợ thuế ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng

a) Cơ quan hải quan lập và gửi văn bản đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng cho cơ quan thuế. Văn bản đề nghị phải thể hiện các nội dung:

+ Đơn vị ban hành văn bản;

+ Ngày, tháng, năm ban hành văn bản;

+ Căn cứ ban hành văn bản;

+ Họ, tên, địa chỉ trụ sở, cư trú, mã số thuế của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế;

+ Họ, tên, chức vụ, của người ký văn bản, dấu của cơ quan ban hành văn bản.

b) Khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan hải quan

Nếu cơ quan thuế đang thực hiện biện pháp trích chuyển tài Khoản; phong tỏa tài Khoản; biện pháp khấu trừ một Phần tiền lương hoặc thu nhập thì cơ quan thuế ban hành:

+ Quyết định chấm dứt biện pháp này

+ Và chuyển sang thực hiện ngay cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Cơ quan thuế thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại các Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điều này ngay trong ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng của cơ quan hải quan.

Nếu cơ quan thuế đang thực hiện biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thì phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan hải quan biết để theo dõi.

Nếu cơ quan thuế đã chấm dứt thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng và đang thực hiện các biện pháp cưỡng chế tiếp theo thì phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan hải quan biết và thực hiện biện pháp theo quy định tại Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

c) Cơ quan hải quan phải thông báo cho cơ quan thuế ngay trong ngày đối tượng bị cưỡng chế nộp đủ số tiền thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn nợ vào ngân sách nhà nước để cơ quan thuế thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng cho đối tượng bị cưỡng chế theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều này.”

Việc cưỡng chế nợ thuế đối với Tổng công ty công nghiệp tàu thủy, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2561/TCT-QLN ngày 10/6/2016 và công văn số 5599/TCT-QLN ngày 02/12/2016 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội phối hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định đối với Tổng công ty công nghiệp tàu thủy khi có đề nghị của cơ quan hải quan.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế TP. Hà Nội biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO