Công văn số 3768/TCT-DNNCN về quyết toán thuế TNCN

28/11/2020 369 lượt xem    

Số: 3768/TCT-DNNCN

V/v: Quyết toán thuế TNCN

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Minh Hà
Địa chỉ: Công ty TNHH Sei Optifrontier Việt Nam – KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế nhận được văn bản của người nộp thuế Nguyễn Thị Minh Hà (Mã số thuế 8008463011) về việc quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

…a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

…-Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

…a.4) Ủy quyền quyết toán thuế

a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

…- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2018 Bà Nguyễn Thị Minh Hà có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức mà Bà ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà Bà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì Bà Nguyễn Thị Minh Hà có thể ủy quyền cho tổ chức mà Bà ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 của Bà.

Đề nghị Bà Nguyễn Thị Minh Hà liên hệ với Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Bà Nguyễn Thị Minh Hà để được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO