Công văn số 3581/TCT-KK về hoàn thuế GTGT

28/11/2020 685 lượt xem    

Số: 3581/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 6944/CT-TTKT3 ngày 12/8/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc vướng mắc về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất nội thất HPL Bình Xuyên. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Luật số 31/2013/QH13 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013

“2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

  1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c Khoản 3 Điều này và trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo”.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tài liệu kèm theo công văn số 6944/CT-TTKT3 ngày 12/8/2020 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc: Trường hợp, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất nội thất HPL Bình Xuyên được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500606360 ngày 28/06/2018 là chủ dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất nội thất cao cấp HPL-Bình Xuyên” (Giấy chứng nhận đầu tư số 7563178108 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc chứng nhận lần đầu ngày 15/8/2018, chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 12/12/2019). Dự án “Nhà máy sản xuất nội thất cao cấp HPL-Bình Xuyên” đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu từ dự án đầu tư và thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế theo quy định thì Công ty được hoàn thuế theo Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO