Thông tư

Thue-suat-thue-GTGT-cua-hoa-tuoi-lang-hoa-tuoi-tang-khach-hang-kiemtoancalico
tax
KTT
Thue-GTGT-doi-voi-hang-nhap-khau-la-thiet-bi-dung-cu-chuyen-dung-cho-y-te-kiemtoancalico
Phí
Lệ phí
Lệ phí