Công văn số 3438/TCT-KK về hoàn thuế GTGT

30/11/2020 650 lượt xem    

Số: 3438/TCT-KK


V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0728/PTM-KHTH ngày 26/5/2020 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đối với nội dung kiến nghị số 9 (tại phụ lục 1 kèm theo công văn) liên quan đến việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Về hoàn thuế GTGT:

Căn cứ Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT; Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ quy định nêu trên và các văn bản hiện hành hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. Trường hợp các doanh nghiệp như ngành hàng không, du lịch, vận tải… thuộc các trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định nêu trên thì gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế để được giải quyết.

  1. Về hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh:

Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid – 19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020, cụ thể:

Tại Điều 2 và Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 quy định về Đối tượng áp dụng; Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

  1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

a) Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

b) Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

c) Xây dựng.

2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

a) Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

b) Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;…

“Điều 3. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

  1. Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

… Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2020 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 1 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý 2 năm 2020 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2020… ”

Căn cứ quy định nêu trên, hiện nay, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thực hiện theo quy định của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính Phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong đó có áp dụng đối với các doanh nghiệp trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như ngành hàng không, du lịch, vận tải…

Theo đó, để khẩn trương thực hiện việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày 20/4/2020, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1563/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố về việc tổ chức triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để thống nhất thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước từ khâu nộp giấy đề nghị gia hạn, tiếp nhận, xử lý thông tin trên giấy đề nghị gia hạn, thực hiện gia hạn cho NNT kịp thời theo đúng quy định.

Ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 5977/BTC-TCT gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ- CP;

Ngày 29/5/2020, Chính phủ có Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Để tiếp tục có những chính sách hỗ trợ đối với các ngành nghề khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đang tổng hợp, đánh giá để báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ để có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO