Công văn số 3383/TCT-KK về khai, tính nộp thuế GTGT

01/12/2020 614 lượt xem    

Số: 3383/TCT-KK

V/v khai, tính nộp thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

Trả lời công văn số 1369/CT-TTKT ngày 05/6/2020 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông vướng mắc trong kê khai thuế GTGT của người nộp thuế là Công ty TNHH MTV Win Win (mã số thuế 6400254105), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 45/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ);

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đắc Nông và theo nội dung Hợp đồng phân phối số 31-17/HĐPP/DA-3A-XDN ký ngày 27/3/2017 (bao gồm cả Phụ lục Hợp đồng phân phối số 01-31-17/HĐPP/DA-3A-XDN ký ngày 29/12/2017) giữa Chi nhánh Công ty TNHH dinh dưỡng 3A Việt Nam và Công ty TNHH MTV Win Win.

Căn cứ các quy định nêu trên, nội dung Hợp đồng phân phối số 31-17/HĐPP/DA-3A-XDN nêu trên không phải là hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng. Đoàn thanh tra Cục Thuế qua kiểm tra phát hiện doanh nghiệp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp. Do đó, Cục Thuế phải thực hiện truy thu số thuế GTGT khai thiếu và xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty TNHH MTV Win Win theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đắk Nông được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO