Chính sách ưu đãi thuế TNDN

07/02/2018 720 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực và địa bàn kinh doanh căn cứ vào công văn 4564/TCT-CS ngày 03/10/2016

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 1 Điều 14 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008

Ưu đãi về thuế suất 

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm.

Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao; doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước, sản xuất sản phẩm phần mềm; doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

 

Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1762/CT – KTr1 ngày 24/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Khánh Lực Hà Tĩnh (Công ty), về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 3 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

KKT Vũng Áng có diện tích tự nhiên là 22.781 ha, bao gồm toàn bộ các xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo hồ sơ gửi kèm do Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh cung cấp thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 1762/CT – KTr1 nêu trên, cụ thể:

Nếu Công ty TNHH MTV Khánh Lực đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi thuế (Khu kinh tế) trong năm 2015 Công ty có phát sinh thu nhập thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề ghi trên giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện tại địa bàn Khu Kinh tế được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định (trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT – BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính).Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO