Chính sách ưu đãi của các nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp tập trung

03/02/2018 715 lượt xem    

Phát triển khu công nghiệp đáp ứng được yêu cầu tiết kiệm tài nguyên, thu hút và tập trung được nguồn lực để đầu tư, xây dựng. Đây cũng được xem như là một giải pháp tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; rút ngắn và đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách ưu đãi của các nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp tập trung theo Công văn Số: 3191/TCT-CS ngày 15 tháng 7 năm 2016 v/v chính sách thuế TNDN

Ngày 18/6/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 769/QĐ-UBND thành lập Khu công nghiệp Hanaka trên cơ sở nâng cấp và chuyn đi Cụm công nghiệp Đông Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

– Ngày 22/1/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 529/BKHĐT-PC gửi Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bắc Ninh về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, trong đó tại đoạn cuối điểm 1 và đoạn cuối điểm 2 công văn số 529/BKHĐT-PC có nêu:

“Căn cứ các quy định nêu trên, thời điểm thành lập Khu công nghiệp Hanaka được tính từ thời điểm Quyết định số 769/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bc Ninh có hiệu lực. Do vậy, các dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Hanaka được áp dụng ưu đãi đầu tư, trong đó có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo tiêu chí dự án đầu tư tại Khu công nghiệp k từ thời điểm thành lập Khu công nghiệp Hanaka theo quy định nêu trên”.

“Căn cứ quy định nêu trên, về nguyên tắc các dự án đầu tư tại khu công nghiệp Hanaka trước thời điểm khu công nghiệp này thành lập được hưởng ưu đãi đầu tư theo tiêu chí dự án đầu tư thực hiện tại khu công nghiệp cho thời gian còn lại k từ ngày Quyết định số 769/QĐ-UBND có hiệu lực. Ưu đãi đầu tư cụ thể được áp dụng theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại ưu đãi và thời điểm áp dụng ưu đãi được ưu đãi đầu tư nêu trên”.

– Về chính sách ưu đãi thuế TNDN giai đoạn 2009-2013: Tại giai đoạn này không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với địa bàn khu công nghiệp.

Công văn số 97/2016/CV/HNK ngày 16/5/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hanaka về áp dụng chính sách ưu đãi của các nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp tập trung.

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì thời điểm thành lập Khu công nghiệp Hanaka được tính từ thời điểm Quyết định số 769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Ninh có hiệu lực (ngày 18/6/2009) và chính sách ưu đãi được áp dụng theo quy định của pháp luật tương ứng tại thời điểm thành lập Khu công nghiệp là Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

Tuy nhiên, giai đoạn năm 2009-2013 (theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dn thi hành) không có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại địa bàn khu công nghiệp. Việc Công ty đề nghị được áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ (chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2008) trước thời điểm có Quyết định thành lập Khu công nghiệp Hanaka là không có cơ sở xem xét.

Trường hợp kể từ năm 2015 Công ty vẫn đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế và tại các văn bản có liên quan về thuế quy định ưu đãi thuế TNDN có lợi hơn thì Công ty được chuyn tiếp ưu đãi về thuế TNDN theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO