Chính sách thuế GTGT liên quan đến khấu trừ thuế GTGT

22/03/2018 595 lượt xem    

Mục lục bài viết

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT liên quan đến hoàn thuế cho Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre căn cứ vào công văn 4224/TCT-KK ngày 12/10/2015

Tiết b điểm 1.3 khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

c)Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn tại điểm 1d, điểm 1đ Mục này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại tiết a, b điểm này và điểm 1.2 mục II phần B Thông tư này

Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

a) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là:

Có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, thẻ ngân hàng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

b) Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ hai mươi triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ.

Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên:

Cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Khoản 9 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT.

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4777/CT-KT3 ngày 10/6/2015 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về chính sách thuế GTGT liên quan đến hoàn thuế cho Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre và công văn số 402/DBT ngày 10/7/2015 của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre về việc giải trình nhân viên thu bán hàng các chi nhánh nộp tiền vào tài khoản Công ty mẹ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Thuế, Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Chi nhánh) là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Công ty CP Dược phẩm Bến Tre (Công ty mẹ).

Tại Qui định số 368/QĐ-CTD ngày 22/7/2010 của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre về việc bán hàng, quản lý công nợ quy định trách nhiệm của bộ phận bán hàng: “thu tiền bán hàng nộp ngay vào tài khoản Công ty tại ngân hàng (trong tỉnh tài khoản các chi nhánh tại ngân hàng (ngoài tỉnh) hoặc nộp cho thủ quỹ đơn vị bán hàng.

Trường hợp đặc biệt phải nộp tiền vào ngân hàng sau khi thu tiền bán hàng nhưng không được quá 24 giờ”. Do vậy, trường hợp Chi nhánh mua hàng hoá là dược phẩm từ Công ty mẹ, bán hàng, nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản ngân hang của Công ty mẹ tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre là chưa thực hiện đúng quy định nội bộ của Công ty mẹ và không thực hiện đúng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Chi nhánh Công ty CP Dược phẩm Bến Tre không được khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn GTGT mua hàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên không có chứng từ thành toán qua ngân hàng; đồng thời số thuế. GTGT đầu vào không được khấu trừ, đơn vị không được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp:

Tổng cục Thuế giao Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra, đối chiếu cụ thể việc điều chuyển hàng hoá có phát sinh thực tế hay không, nếu đảm bảo việc Công ty mẹ xuất hoá đơn cho Chi nhánh, kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra đúng quy định và Chi nhánh thực hiện bán hàng, nộp tiền của các hoá đơn này vào tài khoản của Công ty mẹ mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi nhánh Bến Tre thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các hoá đơn GTGT mua hàng hoá từ Công ty mẹ nêu trên theo quy định.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO