Nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp chia tách, sáp nhập

22/01/2019 945 lượt xem    

Công văn số 151/TCT-CS

Chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập.

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Dương
– Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam
(Đ/c: Lô A-11A-CN, KCN Bàu Bàng, H. Bàu Bàng, Bình Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15290/CT-KT3 ngày 30/8/2017 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Công văn số 1807/EFV ngày 18/7/2017 của Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam

Về chính sách thuế khi thực hiện sáp nhập.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 195 LDN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định như sau:

“1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập). Bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”

Tại Khoản 2 Điều 42 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại DN như sau:

“2. DN bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi:

+ Tách

+ Hợp nhất

+ Sáp nhập doanh nghiệp

– Nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì DN bị tách và các DN mới được thành lập từ DN bị tách, DN hợp nhất, DN nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại TT số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và TT số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BTC) về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Tt số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 TT số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 6 TT số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 TT số 151/2014/TT-BTC) về các khoản:

– Chi phí được trừ và

– Chi phí không được trừ khi xác định TN chịu thuế TNDN.

Cục Thuế tỉnh Bình Dương căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế tại Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam khi thực hiện sáp nhập Công ty TNHH Emivest Việt Nam để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Emivest Feedmil Việt Nam được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO