Ấn định thuế với kinh doanh ô tô, xe gắn máy

15/01/2018 866 lượt xem    

Công văn số: 72/TCT-CS
V/v ấn định thuế

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
– Công ty TNHH Hương Giang.
(Địa chỉ: Số 450 Tô Hiệu, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng)

Trả lời công văn:

– Số 2622/CT-TTr1 ngày 8/11/2016 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng

– Số 18/11 – 2016/CV ngày 18/11/2016 của Công ty TNHH Hương Giang

– Số 24/11 – 2016/CV ngày 24/11/2016 của Công ty TNHH Hương Giang

Về ấn định thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1, Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 71/2010/TT – BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính; hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô; xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ô tô; xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường quy định:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

Cơ sở kinh doanh xe ôtô; xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô; xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường; thì cơ sở kinh doanh xe ôtô; xe hai bánh gắn máy bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp”.

‘‘Điều 3. Các trường hợp không áp dụng

1. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô; xe hai bánh gắn máy thực hiện niêm yết giá bán phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường và bán đúng giá giao dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5%; thì được tính thuế theo giá niêm yết;giá niêm yết phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết theo từng thời điểm. Các trường hợp có niêm yết giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhưng bán không đúng quy định trên thì bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp.

2. Trường hợp các cơ sở sản xuất lắp ráp xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương thì thuế GTGT, thuế TNDN tính theo giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố tại từng thời điểm. Giá bán thống nhất do cơ sở sản xuất quy định phải công bố công khai và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý biết. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi hóa đơn thấp hơn giá đã công bố và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý thì cơ sở kinh doanh bị ấn định thuế theo giá đã thông báo….”.

“Điều 4. Xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường làm căn cứ ấn định giá, ấn định thuế phải nộp

1. Nguyên tắc xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường

Giá giao dịch thông thường trên thị trường được xác định căn cứ cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế thu thập từ: giá bán do cơ sở kinh doanh kê khai với cơ quan thuế; thông tin về giá từ các cơ quan quản lý nhà nước khác (cơ quan hải quan; Trung tâm thẩm định giá thuộc Sở Tài chính tỉnh, thành phố, Sở Công thương); Hiệp hội ôtô Việt Nam (VAMA); giá mua, giá bán xe ôtô; xe hai bánh gắn máy cùng chủng loại của cơ sở kinh doanh tại cùng địa phương hoặc ở địa phương khác; thông tin thu thập từ người tiêu dùng; giá xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo; tạp chí, bản tin thị trường, website.

2. Giá giao dịch thông thường trên thị trường làm căn cứ ấn định giá, ấn định thuế phải nộp

Giá giao dịch thông thường trên thị trường được xác định trên cơ sở Bảng giá tối thiểu xe ôtô; xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân các tỉnh; thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành Bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với mặt hàng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy và áp dụng để ấn định giá bán ra, ấn định số thuế phải nộp đối với các cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy thuộc đối tượng nêu tại Điều 1 Thông tư này”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Hương Giang ghi giá bán xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường, Cục Thuế thành phố Hải Phòng xác định giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy do UBND thành phố Hải Phòng ban hành tại cùng thời điểm để làm căn cứ ấn định giá bán ra và ấn định thuế GTGT, TNDN phải nộp đối với Công ty TNHH Hương Giang là phù hợp với quy định tại Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO