Xin không nộp tiền thuê đất do thời gian chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất chậm vì lý do khách quan

13/03/2018 599 lượt xem    

Số: 2338/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất

Kính gửi: Công ty Cổ phần tập đoàn KNG Trường Thành
(Địa chỉ: DT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

Trả lời Công văn số 12/2015-TTF-PY ngày 8/5/2015 của Công ty Cổ phần tập đoàn KNG Trường Thành.

Về xin không nộp tiền thuê đất do thời gian chậm làm thủ tục miễn; giảm tiền thuê đất chậm vì lý do khách quan,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính; hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ; quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

+ Tại Khoản 1 Điều 14 quy định:

“Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

+ Tại Khoản 1 Điều 15 quy định:

“Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất; người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại CQ thuế QL trực tiếp.”

+Tại Khoản 5 Điều 12 quy định:

“5. Người được Nhà nước cho thuê đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định. Trường hợp thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất không làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP thì người được Nhà nước cho thuê đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất.”

Căn cứ các quy định nêu trên, kể từ ngày 01/7/2014 (ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho thuê đất, người thuê đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Trường hợp chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thủ tục không được miễn, giảm tiền thuê đất và người thuê đất chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất.

Về nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn KNG Trường Thành về thời gian nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần tập đoàn KNG Trường Thành biết./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO