Xác định thời điểm hoàn thuế nộp thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước

07/02/2018 700 lượt xem    

Công văn số: 3587/TCT-KK
V/v xác định thời điểm hoàn thuế nộp thừa tiền thuê đất

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

– Tại Khoản 3 Điều 18 hướng dẫn khai tiền thuê đất, thuê mặt nước và thông báo nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thì:

Tiền thuê đất phải nộp của người nộp thuế do cơ quan thuế xác định trên cơ sở hồ sơ kê khai tiền thuê đất của người nộp thuế và ra thông báo cho người nộp thuế biết, nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước thì cơ quan thuế phải xác định lại tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp và thông báo cho người nộp thuế thực hiện.

– Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa của người nộp thuế như sau:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước…

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

…b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này…”

 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1984/CT-THNVDT ngày 04/7/2017 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc xác định thời điểm hoàn thuế nộp thừa tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP ĐT&PT tỉnh Đắk Lắk (Ngân hàng) đã nộp tiền thuê đất năm 2016 ngày 31/5/2016, sau đó ngày 31/3/2017 Cục Thuế có Thông báo số 563/TB-CT điều chỉnh đơn giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (tại Điểm b, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính), dẫn đến Ngân hàng có số tiền thuê đất nộp thừa thì:

Số tiền thuê đất nộp thừa của Ngân hàng được giải quyết theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và thời điểm phát sinh số tiền thuê đất nộp thừa là thời điểm cơ quan thuế ra thông báo điều chỉnh đơn giá đối với Ngân hàng (ngày 31/3/2017).

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO