Vướng mắc về thuế GTGT đầu vào của mặt hàng phân bón

08/02/2018 718 lượt xem    

Công văn số: 4909/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của mặt hàng phân bón

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh An Giang;
– Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành tại An Giang
(Địa chỉ: 447 Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang).

Trả lời Đơn khiếu nại đề ngày 30/9/2016 của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành tại An Giang và Công văn số 2122/CT-TTHT đề ngày 20/9/2016 của Cục Thuế tnh An Giang vướng mắc v thuế giá trị gia tăng đầu vào của mặt hàng phân bón. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

– Điểm b Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội Khóa XII (có hiệu lực từ ngày 01/1/2009) về việc áp dụng mức thuế suất 5% đối với mặt hàng phân bón;

– Khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT;

– Khoản 2, Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

– Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành tại An Giang (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) là đơn vị kinh doanh mặt hàng phân bón ở khâu thương mại. Chi nhánh dừng khấu trừ đề nghị hoàn thuế tại tờ khai thuế giá trị gia tăng kỳ tính thuế tháng 10/2015 bao gồm cả số thuế giá trị gia tăng đầu vào của mặt hàng phân bón phát sinh trước ngày 01/1/2015 nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 26/2015/TT-BTCngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì Chi nhánh được khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO