Vướng mắc về miễn giảm tiền sử dụng đất

16/03/2018 890 lượt xem    

Công văn 1956/TCT-CS

Bài viết sau sẽ hướng dẫn giải đáp những vướng mắc về miễn giảm tiền sử dụng đất căn cứ vào công văn 1956/TCT-CS ngày 21/05/2015

Tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụng đất:

Khoản 1, Điều 10 quy định:

Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền SD đất

Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền SD đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích SD đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền SD đất ở.

Khoản 1, Điều 11 quy định:

Miễn tiền sử SD đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền SD đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ.

Tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định:

Miễn tiền sử dụng đất

Việc miễn tiền SD đất được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn cụ thể như sau:

Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được miễn tiền SD đất phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; vùng biên giới, hải đảo theo quy định của pháp luật về Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo.”

Trả lời Công văn số 119/CT-THNVDT ngày 09/02/2015 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng vướng mắc về miễn giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Bảng Danh sách xã, phường, thị trấn khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định:

Thị trấn Tà Lùng, Thị trấn Hòa Thuận thuộc huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc khu vực biên giới thị trấn Tà Lùng, thị trấn Hòa Thuận huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng khi chuyển mục đích SD đất nếu chưa được hưởng ưu đãi miễn hoặc giảm tiền SD đất lần nào thuộc đối tượng được xem xét miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 13 Thông tư số 76/2014/TT-BTC nêu trên.

 

Chúc bạn thành công !

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO