Hướng dẫn về chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án

08/01/2019 1345 lượt xem    

Công văn số: 4945/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

TCT nhận được công văn số 447/CT-TTHT ngày 12/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế của Công ty TNHH MTV tài nguyên khoáng sản Hối Thăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về quy định của Luật Cạnh tranh:

Tại Khoản 3 Điều 17 Luật Cạnh tranh số 27/2014/QH11 quy định: “3. Mua lại DN là việc một DN

 • Mua toàn bộ
 • Hoặc một phần tài sản của DN khác đủ để kiểm soát, chi phối toàn bộ
 • Hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại”.

2. Về quy định của Luật đầu tư:

Tại Điều 65 và Điều 66 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư quy định:

Điều 65: Chuyển nhượng vốn

“1. Tổ chức kinh tế

 • Có quyền chuyển nhượng vốn của mình trong DN
 • Và thực hiện thủ tục đăng ký thành viên, đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật DN và pháp luật có liên quan.

Đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài, khi chuyển nhượng vốn doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư về việc chuyển nhượng vốn để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư”

Điều 66: Chuyển nhượng dự án

“1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án do mình thực hiện cho nhà đầu tư khác. Điều kiện chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Nghị định này…”

“4. Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc

 • Chấm dứt hoạt động của tổ chức chuyển nhượng dự án
 • Và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án thì thực hiện thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư theo quy định của Nghị định này.

a) Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư gồm:

 • Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án;
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án;
 • Văn bản về tư cách pháp lý của Bên nhận chuyển nhượng;
 • Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án”.

3. Về chính sách thuế:

Căn cứ điểm d khoản 8, Điều 4 TT số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT:

“d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc

 • Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới),
 • Chuyển nhượng chứng khoán,
 • Chuyển nhượng quyền góp vốn
 • Và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật,

kể cả trường hợp

 • Bán DN cho DN khác để sản xuất kinh doanh
 • Và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ khoản 4, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“4. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho DN, hợp tác xã.

Ví dụ 18: Công ty cổ phần P thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất cồn công nghiệp. Đến tháng 3/2014, dự án đầu tư đã hoàn thành được 90% so với đề án thiết kế và giá trị đầu tư là 26 tỷ đồng.

Do gặp khó khăn về tài chính, Công ty cổ phần P quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án đang đầu tư cho Công ty cổ phần X với giá chuyển nhượng là 28 tỷ đồng.

Công ty cổ phần X nhận chuyển nhượng dự án đầu tư trên để tiếp tục sản xuất cồn công nghiệp. Công ty cổ phần P không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với giá trị dự án chuyển nhượng cho Công ty cổ phần X.”

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Căn cứ khoản 3a, khoản 4, Điều 18, Chương IV Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC hướng dẫn điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

“3. Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả DN thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Bao gồm:

 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 TT này);
 • Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản;
 • Thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

4. …DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.”

Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, trường hợp Công ty TNHH MTV Tài nguyên khoáng sản Hối Thăng thực hiện dự án

 • Đầu tư Nhà máy sản xuất
 • Và lắp ráp bình ắc quy

được thực hiện từ tháng 8/2012, đến tháng 01 năm 2013 chính thức đi vào sản xuất sản phẩm.

Tháng 12/2013 Công ty thực hiện dự án đầu tư mở rộng thêm dây chuyền sản xuất chì điện phân theo giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ nhất ngày 24/12/2013. Tính đến ngày 01/8/2014 Dây chuyền sản xuất chì điện phân vẫn đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào sản xuất.

Ngày 28/5/2014, Công ty TNHH MTV Tài nguyên khoáng sản Hối Thăng đã ký hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐCN/HT-LT, chuyển nhượng

 • Toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất bình ắc quy
 • Và dây chuyền sản xuất chì điện phân

cho Công ty TNHH một thành viên Ắc Quy Green Cao Bằng.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng; trường hợp Công ty TNHH MTV Tài nguyên khoáng sản Hối Thăng ký hợp đồng chuyển nhượng số 01/HĐCN/HT-LT, chuyển nhượng

 • Toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất bình ắc quy
 • Và dây chuyền sản xuất chì điện phân cho Công ty TNHH một thành viên Ắc Quy Green Cao Bằng

Công ty TNHH một thành viên Ắc Quy Green Cao Bằng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Tài nguyên khoáng sản Hối Thăng theo quy định của pháp luật thì:

– Nếu trường hợp chuyển nhượng trên được xác định là trường hợp bán DN cho doanh nghiệp khác, thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

– Nếu có cơ sở xác định hoạt động chuyển nhượng nêu trên của Công ty TNHH MTV Tài nguyên khoáng sản Hối Thăng là chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho DN khác thì Công ty không phải tính kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 4, Điều 5 TT số 219/2013/TT-BTC nêu trên.

Công ty TNHH MTV Tài nguyên khoáng sản Hối Thăng phải nộp thuế TNDN theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cao Bằng được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO