Trường hợp doanh thu thanh lý máy móc,thiết bị hưởng ưu đãi thuế TNDN

23/03/2018 1451 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về doanh thu chuyển nhượng, thanh lý máy móc, thiết bị, tài sản Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

(Căn cứ vào công văn 4276/TCT-CS ngày 14/10/2015)

Khoản 2, 4 Điều 18 TT 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định:

Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế) và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư; khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư; chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi; lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn; các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Khoản 2 Điều 10 TT 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của BTC quy định:

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư; chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi; lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn; các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2065/CT-KTT ngày 25/8/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên vướng mắc về doanh thu chuyển nhượng, thanh lý máy móc, thiết bị, tài sản của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên tại công văn số 2065/CT-KTT ngày 25/8/2015 nêu trên. Cụ thể: Khoản thu nhập từ hoạt động nhượng bán một phần máy móc thiết bị; thanh lý máy móc; thiết bị; tài sản giữa SEVT và SEV không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính được hưởng ưu đãi thuế TNDN; do đó khoản thu nhập trên không được hưởng ưu đãi; SEVT phải kê khai nộp thuế TNDN theo thuế suất thuế TNDN thông thường.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO