Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN của đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc

04/01/2019 593 lượt xem    

Công văn số 2819/TCT-KK

V/  kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Kính gửi:

– Ngân hàng TMCP Bắc Á
– Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam

 

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1203/2014/CV-VNCB đề ngày 07/5/2014 của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và công văn số 150/2014/CV-BacABank đề ngày 05/05/2014 của Ngân hàng TMCP Bắc Á nêu vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế:

“c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc, đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á có chi nhánh là thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố Cần Thơ . Chi nhánh tại thành phố Cần Thơ không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Bắc Á có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung tại trụ sở chính cả phần thuế TNDN phát sinh của chi nhánh.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng Xây dựng Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bắc Á được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO