Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

21/01/2019 1033 lượt xem    

 Công văn số 257/TCT-KK

Kê khai thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
– Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10683/CT-TTHT đề ngày 27/10/2017 của Cục Thuế thành phố HCM

Về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Việt Nam (địa chỉ: tầng 14-15, 201-203 Cách mạng tháng Tám, phường 4, Quận 3, thành phố HCM).

Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm a, c và d khoản 1;Điều 11 TT số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 HD thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và NĐ số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

“1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp…

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc KD ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính.

Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp BH; không phát sinh DT thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

d) Trường hợp người nộp thuế kê khai; nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất trực thuộc: (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp), mà không:

– Trực tiếp bán hàng

– Phát sinh DT đóng trên địa bàn cấp tỉnh; thành phố trực thuộc TW khác với tỉnh; TP nơi đóng trụ sở chính thì:

Nếu cơ sở SX trực thuộc có hạch toán kế toán:

+ Phải đăng ký nộp thuế theo PPKT tại địa phương nơi sản xuất

+ Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm; kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai; nộp thuế tại địa phương nơi SX.

Nếu cơ sở SX trực thuộc không thực hiện hạch toán KT:

– Người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc.

– Số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc được xác định theo tỷ lệ:

+ 2% (đối với HH chịu thuế suất thuế GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ

+ 1% (đối với HH chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên DT theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm SX ra.

Việc xác định DT của SPSX xuất ra được xác định trên cơ sở:

+ Giá thành SP

+ Hoặc DT của SP cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở SX.

Trường hợp tổng số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc do người nộp thuế xác định theo nguyên tắc nêu trên; lớn hơn số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Người nộp thuế tự phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc như sau:

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc được xác định bằng (=) số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế tại trụ sở chính nhân (x) với tỷ lệ (%) giữa DT theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do:

– Cơ sở trực thuộc SX ra hoặc

– Sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc trên tổng DT theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm SX ra của toàn DN.

– Nếu người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp tại trụ sở chính thì người nộp thuế không phải nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở SX.

– Người nộp thuế phải lập và gửi “Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán”.

– Theo mẫu số 01-6/GTGT kèm theo TT này cùng với hồ sơ khai thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Đồng thời gửi một bản Bảng phân bổ mẫu số 01-6/GTGT nêu trên tới các cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ sở SX trực thuộc.

– Căn cứ số thuế GTGT được phân bổ giữa địa phương nơi đóng trụ sở chính của người nộp thuế và các địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc trên.

– Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT

– Người nộp thuế lập chứng từ nộp thuế GTGT:

+ Cho địa phương nơi có trụ sở chính

+ Và từng địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc.

Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu NSNN tại Kho bạc NN đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có cơ sở SX trực thuộc…”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning VN (Công ty) thành lập các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các tỉnh; TP trực thuộc TW trên toàn quốc thì:

– Đối với các Chi nhánh thành lập với chức năng chính là trạm bảo hành; thực hiện dịch vụ bảo hành; sửa chữa thay thế linh kiện máy điều hòa (DT phát sinh không đáng kể).

Các Chi nhánh không có bộ phận kế toán; việc ký kết hợp đồng và xuất hóa đơn GTGT được thực hiện tại Công ty.

Thực hiện kê khai thuế GTGT tại trụ sở chính và phân bổ số thuế phải nộp cho các địa phương nơi đặt chi nhánh theo tỷ lệ:

+ 2% đối với HH chịu thuế suất thuế GTGT 10% hoặc

+ 1% đối với HH chịu thuế suất thuế GTGT 5% trên DT theo giá chưa có thuế GTGT.

– Đối với các Chi nhánh thành lập với chức năng chính là thực hiện việc KD bán các loại thiết bị và SP hàng cơ điện lạnh. Thực hiện khai thuế theo hướng dẫn tại điểm a khoản 6 Điều 11 TT số 156/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning Viet Nam được biết và thực hiện

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO