Tờ khai TNDN tạm tính đối với dầu khí mẫu số 01A/TNDN-DK

14/09/2017 670 lượt xem    

Hướng dẫn kê khai tờ khai TNDN tạm tính đối với dầu khí mẫu số 01A/TNDN-DK:

Hạch toán mục lục Ngân sách Nhà nước:

+ Dầu thô mục lục 3750, tiểu mục thu: 3752.

+ Hạch toán Condensate mục lục 3950, tiểu mục thu: 3952.

Hướng dẫn kê khai tờ khai 01A/TNDN-DK

Chỉ tiêu [01]; [02] và [03]:

Khai tương ứng với từng loại sản phẩm, mỗi sản phẩm như dầu thô, condensate và khí thiên nhiên kê khai thành từng tờ khai riêng biệt.

Ví dụ: Tích chọn Chỉ tiêu [01] khai thuế về dầu thô hoặc tích chọn Chỉ tiêu [02] khai thuế về Condensate hoặc tích chọn Chỉ tiêu [03] khai thuế về Khí thiên nhiên.

Chỉ tiêu [04]-Kỳ tính thuế:

+ Kỳ tính thuế là ngày tháng năm: là ngày tháng năm áp dụng đối với dầu thô và condensate khai thuế theo từng lần xuất bán, là ngày hoàn thành việc xuất dầu thô tại điểm giao nhận (đối với dầu thô bán tại Việt Nam); hoặc ngày làm xong thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu).

+ Kỳ tính thuế là tháng năm: áp dụng đối với condensate và khí thiên nhiên khai thuế theo tháng. Tháng năm là tháng năm thực tế xuất bán.

Chỉ tiêu [05]-Lần xuất bán thứ:

Là số thứ tự tăng dần tính từ đầu năm tài chính, chỉ khai đối với tờ khai có kỳ tính thuế là ngày tháng năm hay gọi là khai theo lần xuất bán.

Chỉ tiêu [06]-Khai lần đầu:

Tích chọn vào ô này khi khai thuế đầu hoặc khai thay đổi nội dung tờ khai lần đầu trong thời hạn nộp tờ khai.

Chỉ tiêu [07]-Khai bổ sung lần thứ:

Ghi lần khai bổ sung cho tờ khai chính thức.

Chỉ tiêu [08]- Xuất khẩu:

Tích chọn trường hợp hàng bán xuất khẩu.

Chỉ tiêu [09]-Xuất bán Xuất bán tại Việt Nam:

Tích chọn trường hợp hàng bán nội địa. Đồng thời khai đối với trường hợp này khai kèm

Chỉ tiêu [10]-Ngày xuất hoá đơn bán nội địa:

Chỉ tiêu này khai ngày trên hoá đơn xuất bán nội địa.

Chỉ tiêu [11]- Tên người nộp thuế:

Khai tên người nộp thuế theo Tờ khai đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [12]- Mã số thuế:

Khai mã số thuế theo Tờ khai đăng ký thuế của NNT, là mã số thuế của nhà điều hành Hợp đồng dầu khí.

Chỉ tiêu [13] đến [18]:

Ghi đầy đủ, chính xác theo Tờ khai đăng ký thuế của NNT

Chỉ tiêu [19]-Hợp đồng dầu khí lô:

Ghi mã số lô hợp đồng và tên gọi.

Ví dụ: 09.1- Bạch Hổ.

Chỉ tiêu [20]-Tên đơn vị được ủy quyền [   ] hoặc Đại lý thuế [   ]:

Nếu là đơn vị được ủy quyền khai thuế thì tích chọn Đơn vị được ủy quyền hoặc nếu là Đại lý thuế khai thuế thì tích chọn là Đại lý thuế và điền tên đơn vị được ủy quyền hoặc Đại lý thuế tương ứng.

Chỉ tiêu [21]-Mã số thuế:

Ghi mã số thuế tương ứng với chỉ tiêu [20] đã chọn.

Chỉ tiêu [22] đến [28]:

Ghi đầy đủ, chính xác theo hợp đồng đã ký giữa Người nộp thuế và Đơn vị được ủy quyền hoặc Đại lý thuế .

Chỉ tiêu [30] – Giá bán:

Là giá bán dầu thô hoặc khí thiên nhiên tại điểm giao nhận của từng lần bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Giá tính thuế tài nguyên đối với dầu thô, khí thiên nhiên là giá bán tại điểm giao nhận. Điểm giao nhận là điểm được thoả thuận trong hợp đồng dầu khí mà ở đó dầu thô, khí thiên nhiên được chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí.

Xác định giá tính thuế dầu thô, khí thiên nhiên trong trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên không được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng.

Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên không được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng, cơ quan quản lý thuế (cơ quan thuế và cơ quan hải quan) sẽ xác định giá tính thuế theo nguyên tắc sau:

+ Đối với dầu thô: Giá tính thuế là giá bán trung bình cộng của dầu thô cùng loại trên thị trường quốc tế của 3 tuần liên tục: Tuần trước, tuần bán và tuần tiếp theo tuần bán dầu thô. Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin về thành phần, chất lượng của dầu thô đang khai thác.

Khi cần thiết, cơ quan quản lý thuế tham khảo giá bán trên thị trường Mỹ (WTI), thị trường Anh (Brent) hay thị trường Singapore (Plátt’s) hoặc tham khảo ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định giá dầu thô đang khai thác của người nộp thuế.

+ Đối với khí thiên nhiên: Giá tính thuế là giá bán khí thiên nhiên cùng loại trên thị trường, tại địa điểm giao nhận và các yếu tố liên quan khác. Khi cần thiết, cơ quan quản lý thuế có thể tham khảo ý kiến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định giá khí thiên nhiên đang khai thác của người nộp thuế.

Chỉ tiêu [31] – Doanh thu:

Là toàn bộ giá trị của sản lượng dầu khí thực, được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng của từng lần bán.

Trường hợp dầu thô, khí thiên nhiên không được bán theo hợp đồng giao dịch sòng phẳng thì doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên được xác định bằng cách lấy khối lượng phần dầu thô, khí thiên nhiên tương ứng nhân (x) với giá bán do cơ quan thuế xác định như hướng dẫn tại Điều 5, Phần I Thông tư 32/2009/TT-BTC.

Chỉ tiêu này được tính theo công thức [31]=[29]x[30].

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI THUẾ TTĐB

Chỉ tiêu [32] – Tỷ lệ thuế TNDN tạm tính:

Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính xác định như hướng dẫn dưới đây:

Tỷ lệ thuế TNDN

tạm tính

= 100% Tỷ lệ

chi phí được phép thu hồi

Tỷ lệ thuế tài nguyên

tạm tính

Tỷ lệ

thuế xuất khẩu

 x Thuế suất thuế TNDN

 

Chỉ tiêu [33] – Số thuế TNDN tạm tính phải nộp: được xác định theo công thức.

Số thuế TNDN

tạm tính

= Doanh thu bán dầu thô, khí thiên nhiên x Tỷ lệ thuế

TNDN tạm tính

Chỉ tiêu này được tính theo công thức [33]=[31]x[32].

Chỉ tiêu [34] – Số thuế TNDN được miễn hoặc giảm (nếu có):

Nếu trong kỳ được miễn giảm thì kê khai số miễn giảm nếu có.

Chỉ tiêu [35] – Số thuế TNDN tạm tính phải nộp sau khi miễn hoặc giảm (nếu có):

Chỉ tiêu này được tính theo công thức [35]= [33]-[34].

Chỉ tiêu [36] – Tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm xuất hóa đơn dầu khí xuất bán tại Việt Nam:

Ghi theo tỷ giá VND/USD tại thời điểm xuất hóa đơn.

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn muốn được tư vấn, đào tạo chuyên sâu về thuế, kế toán, tài chính, vui lòng nhắn tin tại Fanpage Calico, hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để được tư vấn chi tiết.

—————————

Lê Minh Tâm : 0906246800 – 0966246800

Email: leminhtam.hvtc@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/calico.2302/

Website: calico.vn , kiemtoancalico.com

Doãn Quỳnh

Tạp chí Doanh nhân Calico

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO