Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/XSBHDC- Tờ khai cho công ty XS,BH (TT92/2015)

26/09/2019 2285 lượt xem    

Căn cứ vào văn bản HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI; (Dành cho người nộp thuế) của tổng cục thuế. Sau đây, Hãng kiểm toán Calico đưa ra hướng dẫn về Tờ khai thuế TNCN mẫu 01/XSBHDC như sau:

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/XSBHDC- Tờ khai cho công ty XS,BH (TT92/2015)

Cách gọi:

– Từ menu chức năng “Kê khai/Thuế thu nhập cá nhân” chọn “01/XSBHĐC Tờ khai cho công ty XS,BH (TT92/2015).

– Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin đầu vào như sau:

 • Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng tháng/quý hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được nhập kỳ tính thuế lớn hơn tháng hiện tại
 • Nếu chọn kỳ tính thuế là Quý 4 hoặc tháng 12 thì mặc định là có phụ lục kèm theo và không cho phép xóa phụ lục, còn nếu chọn các tháng/ quý khác mặc định là không kèm phụ lục, cho phép chọn thêm phụ lục để khai trong trường hợp giải thể, phá sản trong năm
 •  Kiểm tra không cho phép kê khai đồng thời tờ khai tháng, quý trùng nhau
 • Hiệu lực tờ khai: Tờ khai kỳ tính thuế tháng từ tháng 7/2015, tờ khai kỳ tính thuế quý từ quý 3/2015
 • Trạng thái tờ khai gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.
 • Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 01/XSBHDC như sau:

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

– Cột Số phát sinh trong kỳ :

 • Chỉ tiêu [19], [20], [24], [25], [29], [33], [34], : Cho phép nhập số không âm, mặc định là 0.
 • Kiểm tra chỉ tiêu [20] <= [19], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [20] phải <= chỉ tiêu [19]
 • Kiểm tra chỉ tiêu [25] <= [24], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [25] phải <= chỉ tiêu [24]
 • Kiểm tra chỉ tiêu [34] <= [33], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [34] phải <= chỉ tiêu [33]
 • Chỉ tiêu [21] = [20] * 5%
 • Chỉ tiêu [22]: Cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [22] <= chỉ tiêu [21] * 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [22] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [21] * 50%”
 • Chỉ tiêu [23] = [21] – [22] + Chỉ tiêu [26] = [25] * 5%
 • Chỉ tiêu [27]: Mặc định là 0, cho phép nhập số không âm, kiểm tra chỉ tiêu [27] <= chỉ tiêu [26] * 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [27] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [26] * 50%”
 • Chỉ tiêu [28] = [26] – [27]
 • Chỉ tiêu [30] = [29] * 10%
 • Chỉ tiêu [31]: Nhập dạng số không âm, kiểm tra [31] <= [30] * 50%, nếu ko thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [30] * 50%
 • Chỉ tiêu [32] = [30] – [31]
 • Chỉ tiêu [35] = [34] * 5%
 • Chỉ tiêu [36]: Nhập dạng số không âm, kiểm tra [36] <= [35] * 50%, nếu ko thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [36] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [35] * 50%
 • Chỉ tiêu [37] = [35] – [36]
 • Chỉ tiêu [38] = [23]+[28]+[32]+[37]

– Cột Số lũy kế

 • Chỉ tiêu [19] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [19] phải bằng chỉ tiêu [15] (tổng cột [10] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [20] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [20] phải bằng chỉ tiêu [16] (tổng cột [11] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [21] =(Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [21] phải bằng chỉ tiêu [17] (tổng cột [12] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [22] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [22] phải bằng chỉ tiêu [18] (tổng cột [13] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [23] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [23] phải bằng chỉ tiêu [19] (tổng cột [14] phần I) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [24] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [24] phải bằng chỉ tiêu [20] (tổng cột [10] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [25] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [25] phải bằng chỉ tiêu [21] (tổng cột [11] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [26] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [26] phải bằng chỉ tiêu [22] (tổng cột [12] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [27] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [27] phải bằng chỉ tiêu [23] (tổng cột [13] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [28] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [28] phải bằng chỉ tiêu [24] (tổng cột [14] phần II) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [29] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, nếu khác giá trị tự tính thì UD đưa ra cảnh báo vàng “Số lũy kế kỳ này khác (số phát sinh trong kỳ + số lũy kế kỳ trước)”
 • Chỉ tiêu [30] = [29] * 10%
 • Chỉ tiêu [31] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [31] <= [30] * 50%, nếu ko thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [31] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [30] * 50%
 • Chỉ tiêu [32] = [30] – [31] + Chỉ tiêu [33] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [33] phải bằng chỉ tiêu [25] (tổng cột [10] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [34] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [34] phải bằng chỉ tiêu [26] (tổng cột [11] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [35] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [35] phải bằng chỉ tiêu [27] (tổng cột [12] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [36] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [36] phải bằng chỉ tiêu [28] (tổng cột [13] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [37] = (Cột số phát sinh trong kỳ + số lũy kế của kỳ trước), cho sửa, kiểm tra [37] phải bằng chỉ tiêu [29] (tổng cột [14] phần III) trên bảng kê 01-1/BK-XSBHĐC, cảnh báo vàng
 • Chỉ tiêu [38] = [23]+[28]+[32]+[37]

Phụ lục 01-1/BK-XSBHĐC: Bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số; đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập:

 • Chỉ tiêu [07] (Họ và tên NNT) :
  • Nhập dạng text
  • Bắt buộc nhập
  • Nhập tối đa 200 ký tự
 • Chỉ tiêu [08] (Mã số thuế) :
  • Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [09] trống
  • Nhập tối đa 10 ký tự
  • Đúng cấu trúc mã số thuế
  • Không cho nhập trùng mã số thuế cá nhân trong cùng một hoạt động. Nếu không thỏa mãn UD đưa ra cả báo đỏ; “Mã số thuế của đại lý bị trùng với MST của đại lý khác”
 • Chỉ tiêu [09] (Số CMND/ Hộ chiếu) :
  • Bắt buộc nhập nếu chỉ tiêu [08] trống
  • Nhập tối đa 50 ký tự
  • Không cho nhập dấu cách
  • UD cảnh báo vàng khi NSD nhập trùng số CMND/ Hộ chiếu trong kỳ tính thuế có cùng mã số thuế của cơ quan chi trả thì UD đưa ra cảnh báo vàng “Số CMND/hộ chiếu của đại lý bị trùng với số CMND/Hộ chiếu của đại lý khác”
 • Chỉ tiêu [10] (Doanh thu trong năm) :
  • Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0
  • Nhập tối đa 15 chữ số
 • Chỉ tiêu [11] (Doanh thu thuộc diện khấu trừ thuế trong năm): Nhập kiểu số, không âm, tối đa 15 chữ số, mặc định là 0, kiểm tra [11] <= [10], nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [11] phải <= [10]”. + Chỉ tiêu [12] (Số thuế phát sinh trong năm): [12] = [11] * 5%
 • Chỉ tiêu [13] (Số thuế được giảm trong năm): Nhập kiểu số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [13] <= [12] * 50%, nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [13] phải <= [12] * 50%”
 • Chỉ tiêu [14] (Số thuế đã khấu trừ trong năm): [14] = [12] – [13]
 • Tổng cộng I, II, III: UD hỗ trợ tính tổng các dòadd document Add Documentng trong từng phần, cho sửa, nếu sửa khác thì cảnh báo vàng

 

Chúc các bạn thành công.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: 0966.246.800

Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

 

5/5 - (1 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (1 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO