Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN

28/09/2019 5012 lượt xem    

Căn cứ vào văn bản HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (Dành cho người nộp thuế) của tổng cục thuế, sau đây Hãng kiểm toán Calico đưa ra hướng dẫn về Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN như sau:

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/QTT-TNCN

Cách gọi: – Từ menu chức năng “Kê khai/Quyết toán thuế thu nhập cá nhân” chọn “02/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của cá nhân (TT92/2015).

– Để bắt đầu thực hiện kê khai tờ khai thuế, cần lựa chọn các thông tin đầu vào như:

+ Kỳ tính thuế: Ứng dụng sẽ để mặc định kỳ tính thuế bằng năm hiện tại -1, bạn có thể nhập kỳ tính thuế nhưng không được chọn kỳ tính thuế lớn hơn năm hiện tại

+ Kiểm tra kỳ tính thuế Từ tháng – đến tháng không được lớn hơn kỳ tính thuế có ngày hiện tại

+ Hiệu lực tờ khai: Tờ khai có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2015

+ Trạng thái tờ khai gồm Tờ khai lần đầu hoặc Tờ khai bổ sung.

+ Sau đó nhấn vào nút lệnh “Đồng ý” để hiển thị ra tờ khai thuế 02/QTT-TNCN như sau:

Chi tiết các chỉ tiêu như sau:

– Chỉ tiêu [22] = [23] + [26], không sửa.

– Chỉ tiêu [23]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [23] >= [24] + [25], nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [23] phải lớn hơn hoặc bằng chỉ tiêu [24] + [25]”

– Chỉ tiêu [24]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0 – Chỉ tiêu [25]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Chỉ tiêu [26]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [26] <= [22] ], nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [26] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [22]”

– Chỉ tiêu [27]: Ứng dụng hỗ trợ tính bằng cách đếm số dòng trên phụ lục 021/BK-QTT-TNCN

– Chỉ tiêu [28] = [29]+[30]+[31]+[32]+[33]

– Chỉ tiêu [29]: Hỗ trợ tính [29] = (Đến tháng -Từ tháng +1)*9.000.000, không cho sửa

– Chỉ tiêu [30]: Hỗ trợ tính, không cho sửa:

– [30] = Tổng cộng số tiền giảm trừ trên phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN ( trong đó Số tiền giảm trừ trên từng dòng = (Đến tháng -Từ tháng +1)*3.600.000

– Chỉ tiêu [31]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [31] <= [28] nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “ Chỉ tiêu [31] phải <= [28]”

– Chỉ tiêu [32]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Chỉ tiêu [33]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [33] <= 1.000.000 * Số tháng. Nếu khác, UD cảnh báo đỏ ” Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện không được lớn hơn 1.000.000/ 1 tháng”

– Chỉ tiêu [34]:

 Nếu [22] – [25] – [28] > 0 thì [34]= [22] – [25] – [28], không cho phép sửa

 Nếu [22] – [25] – [28] < = 0 thì [34] = 0 , không cho phép sửa.

-Chỉ tiêu [35]: Hỗ trợ tính = [34]/ (Đến tháng – Từ tháng +1) * Biểu thuế lũy tiến tháng * (Đến tháng – Từ tháng+1),không cho phép sửa. Kiểm tra nếu chỉ tiêu [34] <= 0 thì chỉ tiêu [35] = 0

– Chỉ tiêu [36] = [37]+[38]+[39]-[40], không sửa, kiểm tra [36] >=0. Nếu khác thì UD cảnh báo đỏ.

– Chỉ tiêu [37]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Chỉ tiêu [38]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0

– Chỉ tiêu [39]: Nhập dạng số, không âm, kiểm tra [39] <= ([35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%), nếu không thỏa mãn ứng dụng đưa ra cảnh báo đỏ “số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.”

– Chỉ tiêu [40]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0. Kiểm tra chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] + [39], sai khác cảnh báo vàng.

– Chỉ tiêu [41]=[42]+[43], không sửa – Chỉ tiêu [42] = [35] x {[24] / ([22]-[25])} x 50%, nếu kết quả âm thì set =0 – Chỉ tiêu [43]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [43] <= [41] , nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [43] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [41]”

– Chỉ tiêu [44]=[35]-[36]-[41] nếu [35]-[36]-[41] >= 0

– Chỉ tiêu [45]= trị tuyệt đối của ([35]-[36]-[41]) nếu [35]-[36]-[41] < 0

– Chỉ tiêu [46] = [47]+[48], kiểm tra [46] <= [45] nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “ Số thuế đề nghị hoàn không được lớn hơn số nộp thừa trong kỳ”

– Chỉ tiêu [47]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [47] <= [46] , nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [47] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [46]”

– Chỉ tiêu [48]: Nhập dạng số, không âm, mặc định là 0, kiểm tra [48] <= [46] , nếu không thỏa mãn UD đưa ra cảnh báo đỏ “Chỉ tiêu [48] phải nhỏ hơn hoặc bằng chỉ tiêu [46]”

– Chỉ tiêu [49]=[45]-[46], không sửa

Phụ lục 02-1/QTT-TNCN: Phụ lục giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

+ Chỉ tiêu [04]: Nhập kiểu text

+ Chỉ tiêu [05]: Nhập kiểu số, tối đa 10 chữ số. Kiểm tra đúng cấu trúc MST quy định

+ Chỉ tiêu [06]: Nhập kiểu text. Kiểm tra không cho nhập dấu cách

+ Chỉ tiêu [10]: Họ và tên: Bắt buộc nhập kiểu text

+ Chỉ tiêu [11]: Bắt buộc nhập theo định dạng DD/MM/YYYY, không được lớn hơn ngày hiện tại và phải trước Từ tháng giảm trừ

+ Chỉ tiêu [12]: Nhập đúng cấu trúc MST, kiểm tra ko dc trùng nhau

+ Chỉ tiêu [13]: Cho phép chọn hộp chọn gồm “Việt Nam” hoặc “Khác”, mặc định là “Việt Nam”

+ Chỉ tiêu [14]: Bắt buộc nhập CMT. Kiểm tra CMT không được trùng nhau. Nếu NPT > 15 tuổi ( Tính tuổi NPT theo nguyên tắc năm hiện tại – năm sinh) thì bắt buộc nhập chỉ tiêu [14] , nếu không UD đưa ra thông báo “ NPT trên 15 tuổi bắt buộc phải nhập CMT/ Hộ chiếu”

+ Chỉ tiêu [15]: Cho phép NSD chọn trong hộp chọn gồm: Con (mã 01), Vợ/chồng (mã 02), Cha/mẹ (mã 03), Khác (mã 04)

+ Chỉ tiêu [16] Từ tháng: thời gian được tính giảm trừ trong năm (tháng/năm): Bắt buộc nhập kiểm tra phải nằm trong kỳ tính thuế

+ Chỉ tiêu [17] Đến tháng: thời gian được tính giảm trừ trong giam(tháng/năm):

 Kiểm tra chỉ tiêu [17] >= chỉ tiêu [16]

 Kiểm tra chỉ tiêu [17] < (Đến tháng) của kỳ quyết toán

+ Chỉ tiêu [19]: Bắt buộc nhập dạng text

+ Chỉ tiêu [20]: Bắt buộc nhập theo định dạng DD/MM/YYYY. Kiểm tra không được lớn hơn ngày hiện tại và không được lớn hơn Từ tháng giảm trừ

+ Chỉ tiêu [21]: Nhập tối đa 50 ký tự

+ Chỉ tiêu [22]: Nhập tối đa 50 ký tự

+ Chỉ tiêu [23]: Mặc định là “Việt Nam”. Cho phép sửa chọn trong hộp chọn gồm Việt Nam và Khác

+ Chỉ tiêu [24]: Tỉnh/thành phố

 Nếu chỉ tiêu [23] là “Việt Nam” thì UD hỗ trợ NSD chọn Tỉnh/thành phố trực thuộc của Việt Nam, bắt buộc nhập, không cho phép chọn giá trị “Khác”

 Nếu chỉ tiêu [23] khác “Việt Nam” thì UD mặc định là “Khác”, không cho sửa

+ Chỉ tiêu [25]: Quận/Huyện

 Nếu chỉ tiêu [23] là “Việt Nam” thì UD hỗ trợ NSD chọn Quận/Huyện thuộc Tỉnh/Thành phố đã nhập, bắt buộc nhập, không cho chọn giá trị “Khác”

 Nếu chỉ tiêu [23] khác “Việt Nam” thì UD mặc định là “Khác”, không cho sửa

+ Chỉ tiêu [26]: Phường/Xã

 Nếu chỉ tiêu [23] là “Việt Nam” thì UD hỗ trợ NSD chọn Phường/xã thuộc Quận/Huyện đã nhập, bắt buộc nhập, không cho chọn giá trị “Khác”

 Nếu chỉ tiêu [23] khác “Việt Nam” thì UD mặc định là “Khác”, không cho sửa

+ Chỉ tiêu [27]: Mặc định là “Việt Nam”. Cho phép sửa chọn trong hộp chọn gồm Việt Nam và Khác

+ Chỉ tiêu [28]: Cho phép NSD chọn trong hộp chọn gồm: Con (mã 01), Vợ/chồng (mã 02), Cha/mẹ (mã 03), Khác (mã 04)

+ Chỉ tiêu [29] Từ tháng: thời gian được tính giảm trừ trong năm (tháng/năm): Bắt buộc nhập kiểm tra phải nằm trong kỳ tính thuế

+ Chỉ tiêu [30] Đến tháng: thời gian được tính giảm trừ trong giam(tháng/năm):

 Kiểm tra chỉ tiêu [30] >= chỉ tiêu [29]

 Kiểm tra chỉ tiêu [30] < (Đến tháng) của kỳ quyết toán

 

Chúc các bạn thành công.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

® Hãng kiểm toán Calico

 Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hầ Nội

VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Hotline: 0966.246.800

Email: calico.vn@gmail.com

 Website: KiemToanCalico.com  www.calico.vn

5/5 - (4 bình chọn)
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
5/5 - (4 bình chọn)

NGHIỆP VỤ CALICO