Tiền sử dụng đất đối với nhà thanh lý và chênh lệch diện tích

28/06/2019 1021 lượt xem    

Công văn số: 43/TCT-CS

Thu tiền sử dụng đất

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời Công văn số 976/CT-THNVDT ngày 07/11/2008 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về thu tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau;

1) Thu tiền sử dụng đất đối với nhà thanh lý trước ngày 15/10/1993:

– Tại Điều 5 Luật Đất đai năm 1987 quy định; “Nghiêm cấm việc mua, bán, lấn chiếm, đất đai; phát canh thu tô dưới mọi hình thức; nhận đất được giao mà không sử dụng; sử dụng không đúng mục đích; tự tiện sử dụng đất nông nghiệp; đất có rừng vào mục đích khác; làm huỷ hoại đất đai.”

– Tại tiết b, điểm 6 Thông tư số 02/BXD/ĐT ngày 9/4/1992 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện ý kiến của thường trực Hội đồng Bộ trưởng về việc hoá giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị, hướng dẫn:

“b) Nhà nước chỉ bán nhà; không bán đất (điều này được ghi rõ trong văn bản giao quyền sở hữu nhà cho người mua). Trường hợp nhà có sân; vườn thì người mua nhà phải trả tiền thuê đối với phần diện tích khu đất ngoài nhà theo quy định chung.”

– Tại điểm a, Mục 1 Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh một số nội dung chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ và giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại quy định.

“Đối với những nhà không có nguồn gốc là nhà ở mà đã được các cơ quan, đơn vị bố trí làm nhà ở thì thực hiện quản lý theo quy định sau:

a) Trường hợp bố trí làm nhà ở trước ngày ban hành Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 118/TTg)

Mà khu đất đã bố trí làm nhà ở là :

+ Một khuôn viên độc lập hoặc có thể tách biệt khỏi khuôn viên trụ sở, cơ quan;

+ Có lối đi riêng, không che chắn mặt tiền trụ sở, cơ quan;

+ Không ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan xung quanh;

Cơ quan, đơn vị không có nhu cầu sử dụng và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất ở tại địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện chuyển giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có nhà đó) quản lý; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện bán nhà đó cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP”.

Căn cứ quy định nêu trên thì Nhà nước chỉ bán nhà; không bán đất; người mua phải thuê đất của nhà nước đối với phần diện tích sân; vườn (nếu có). Đất vẫn do Nhà nước quản lý. Hộ gia đình; cá nhân khi mua nhà thanh lý chưa trả tiền đất; nên khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

2. Thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đo đạc thực tế có chênh lệch so với diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà:

Tại Điều 18 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai, quy định:

1. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo số liệu diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không được truy nhận số tiền sử dụng đất đã nộp (nếu có) đối với phần diện tích ít hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết theo quy định sau:

a) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay:

+ Không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất;

+ Không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề

Mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;

b) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay:

Có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó; đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai

c) Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay:

Có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất nay được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên; đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang phối hợp với các cơ quan liên quan; tài nguyên và môi trường; UBND cấp xã để xác định nguồn gốc đất; tình trạng đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO