Thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng

09/07/2021 785 lượt xem    

Công văn số: 86539/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Thue-TNDN-doi-voi-du-an-dau-tu-mo-rong
A9X9B5

Kính gửi: Công ty cổ phần Santomas Việt Nam
(Địa chỉ: Lô D khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; MST: 0101206889)

Trả lời công văn số ACC0820-004/SVN-Tax đề ngày 31/8/2020 của Công ty cổ phần Santomas Việt Nam hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng.

Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

(Đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

…4. Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC 

(Đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động

Như mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng); thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP :

Nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này; thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại; (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế; đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại; (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng; đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đồng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
 • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm; khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng; đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn; có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP .
 • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định; trước khi đầu tư.
 • Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế; theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đầu.
 • Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng; thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng.
 • Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại; thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư; mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh; trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất; kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu; kể từ năm đầu tiên có doanh thu; từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế; được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư phát sinh doanh thu.…”

– Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/01/2014 của Chính phủ

Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, quy định:

“6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16 như sau:

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo

Đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này; và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp; (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi; quy định tại Khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt

 • Đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh; không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt,
 • Đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập; từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi; thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp; căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. Việc xác định đô thị loại đặc biệt; loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo; quy định của Chính phủ quy định về phân loại đô thị.”.”

– Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định; và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Khoản 1, khoản 2 Điều 18 quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“1. Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai.

2. Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh; thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động, sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; (bao gồm mức thuế suất ưu đãi, mức miễn thuế, giảm thuế); và thu nhập từ hoạt động kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.…”

+ Tại Điều 22 quy định về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế; số lỗ được trừ (-) vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp phải kiểm tra các điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế, giảm thuế; số lô được trừ vào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thực tế mà doanh nghiệp đáp ứng được.

Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo các điều kiện đế áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ quan thuế xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

– Đối với vướng mắc tương tự vướng mắc của Công ty

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng không thuộc địa bàn với dự án đầu tư đang hoạt động, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 3352/CT-TTHT ngày 21/01/2020, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2626/TCT-CS ngày 28/6/2019 hướng dẫn (công văn photocopy gửi kèm theo).

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật để xác định mức ưu đãi thuế TNDN được hưởng phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Santomas Việt Nam biết và thực hiện./.

Các bài viết liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội.
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, QuậnBa Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO