Mức thuế suất TNCN đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh mua chứng khoán

05/02/2018 804 lượt xem    

Các khoản thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh mua chứng khoán có phải nộp thuế TNCN không? Mức thuế suất áp dụng theo quy định hiện hành là bao nhiêu? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Mức thuế suất TNCN đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh mua chứng khoán theo Công văn Số: 3198/TCT-TNCN ngày 18 tháng 7 năm 201v/v hướng dẫn thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp tác kinh doanh.

Tại Khoản 3 Điều 2 và Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Thu nhập từ đầu tư vn

Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vn vào Quỹ đầu tư chng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

d) Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyn đi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vn.

đ) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dn tại tiết g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vn đầu tư bằng hiện vật, bng danh tiếng, bng quyn sử dụng đất, bng phát minh, sáng chế.”

“Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

2Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.”

Công văn số 001/CC-16 ngày 12/01/2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu và chế biến gỗ Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) về việc đề nghị hướng dẫn về mức thuế suất TNCN đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh mua chứng khoán

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và hồ sơ Công ty Hưng Thịnh cung cấp, trường hợp Ông Trần Việt Anh được pháp luật cho phép ký hp đng hợp tác với Công ty Hưng Thịnh cùng đầu tư chứng khoán TTF thì phn thu nhập mà ông Trần Việt Anh nhận được thực hiện khai nộp thuế TNCN đi với thu nhập từ đầu tư vốn.

Công ty Hưng Thịnh có trách nhiệm kê khai nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO