Thuế GTGT với dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động

16/01/2019 592 lượt xem    

Công văn số 1848/TCT-KK

V/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2035/CV-CT ngày 20/3/2018 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hỏi đáp chính sách thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; và Luật Quản lý thuế;

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; và Luật quản lý thuế;

– Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3.c Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên:

Trường hợp Công ty TNHH CJ Freshway Việt Nam (Công ty) có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh

– Thực hiện dự án “xây dựng nhà kho lưu giữ và bảo quản thực phẩm, cung cấp thức ăn công nghiệp” tại tỉnh Bình Dương và

– Thành lập Chi nhánh Công ty TNHH CJ Freshway Việt Nam tại tỉnh Bình Dương (Chi nhánh).

Dự án đầu tư của Công ty đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động;

Công ty không giao cho Chi nhánh thay mặt công ty thực hiện quản lý dự án;

Toàn bộ chi phí đầu vào của dự án đều do Công ty chi trả, mang tên, mã số thuế của Công ty

Thì Công ty lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT của dự án đầu tư theo mức quy định của pháp luật, Công ty được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO