Thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng, quý

06/02/2018 838 lượt xem    

Công văn số: 2786/TCT-CS

Thuế GTGT đầu vào

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook.
(Đ/c: T dân phố số 130, xã Ngọc Hi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01.0517/CV-VH ngày 15/5/2017 của Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook về việc hoàn thuế GTGT. Về vn đề này.

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13 quy định: “3. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo.””

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP quy định: “6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Hoàn thuế GTGT

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu tr hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.’”’

Tại Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC , Thông tư số 151/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC) hướng dẫn: “3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.””

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook được biết./.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO