Thuế GTGT của dịch vụ điều tra thống kê

23/03/2018 763 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách thuế GTGT của dịch vụ điều tra thống kê

Căn cứ vào công văn 4313/TCT-CS ngày 16/10/2015

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 thì:

Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử, dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Tại Khoản 15 Điều 10 TT 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn về thuế GTGT thì :

Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử, dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Intemet” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%;

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì:

Thuế suất 10% áp dụng với HHDV không được quy định tại Điều 4, Điều 9, Điều 10 TT này.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1759/CT-TTHT ngày 05/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định hỏi về thuế GTGT của dịch vụ điều tra thống kê.

Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Bộ KH&CN, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn trên và công văn số 3385/BKHCN-TTKHCN ngày 14/9/2015 thì Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Thuế tỉnh Nam Định tại công văn số 1759/CT-TTHT: dịch vụ điều tra thống kê (thu thập số liệu cung cấp cho khách hàng không phải là dịch vụ khoa học và công nghệ nên không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Doanh nghiệp thực hiện xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng với thuế suất thuế GTGT 10%.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO