Thuế giá trị gia tăng của TSCĐ có được khấu trừ không?

20/08/2019 679 lượt xem    

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Tài sản cố định (TSCĐ) có được khấu trừ không? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và các thông lệ về thuế hiện hành; Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra các hướng dẫn cụ thể như sau:

Tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định về thuế gtgt đầu vào như sau:

“Thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào của hoạt động đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa trong các trường hợp sau đây không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định hoặc chi phí được trừ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng…”.

Theo đó, các Thuế GTGT của Tài sản cố định không được khấu trừ khi tài sản đó phục vụ cho các mục đích sau sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, thuế GTGT của chi phí bảo hành, sửa chữa cũng tính vào nguyên giá.

Căn cứ vào nội dung trên, thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định không được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO