Thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết

23/01/2018 637 lượt xem    

Có rất nhiều cơ quan thuế, doanh nghiệp gặp vướng mắc về việc giải quyết hoàn thuế GTGT đối với người nộp thuế có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết theo Công văn số 669/TCT-KK ngày 01/3/2017 của Tổng cục Thuế v/v hoàn thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệtLuật Quản lý thuế

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có s thuế giá trị gia tăng đầu vàchưa được khu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-TCT ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý)

=> Thì được khu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nht mười hai tháng tính từ tháng đu tiên hoặc sau ít nht bốn quý tính từ quý đu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.

Ngày 25/7/2016, Bộ Tài chính ban hành công văn số 10315/BTC-TCT về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13, theo đó:

Cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì cơ quan thuế vẫn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở kinh doanh và giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quđịnh của pháp luật”.

Ngày 06/02/2017, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 373/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng, theo đó:

Căn cứ các quđịnh và hướng dẫn nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đi với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đi với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (đối với trường hợp kê khai theo thánghoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (đi với trường hợp kê khai theo quý)

=> Cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn s thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đng thời đã kê khai khấu trừ vào s thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đi với trường hợp kê khai theo thánghoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (đi với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế. Cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của các kỳ tiếp theo”.

 Công văn số CV1411/2016-4P ngày 14/11/2016 của Công tcổ phần 4P Electronics đề nghị tháo gỡ khó khăn trong chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần 4P Electronics có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết lũy kế từ tháng 11/2015 đến tháng 06/2016 (lũy kếâm liên tục 8 tháng) không đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Công ty được khấu trừ vào các kỳ tính thuế tiếp theo theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13.

Đối với số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn, dự án đầu tư đã đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu thì Công ty không đủ điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư, Công ty tổng hợp số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn đ kê khai cùng với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO