Thu tiền sử dụng đất với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trước Luật Đất đai năm 2013

11/02/2018 637 lượt xem    

Trường hợp của Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Long Phú có được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại hay phải chuyển sang thuê đất? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 4974/TCT-CS, ngày 26 tháng 10 năm 2016. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

“1Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đt, cho thuê đất, cho phép chuyn mục đích sử dụngđất đối vớitổ chức;”

– Tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 4 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định:

“Điều 4. Cơ quan quản lý đất đai

1. Cơ quan quản lý đất đai ở địa phương bao gồm:

a) Cơ quan quản lý đất đai ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Cơ quan quản lý đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là Phòng Tài nguyên và Môi trường.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phi hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan qulý đất đai ở địa phương và nhiệm vụ của công chức địa chính xã, phường, thị trn.

– Căn cứ Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

+ Tại Khoản 1 Điều 1 quy định vị trí và chức năng:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản  nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo (đối vớicác tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương có biển, đảo); quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.”

+ Tại Điểm d Khoản 5 Điều 2 quy định nhiệm vụ và quyền hạn:

“5. Về đất đai:

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gliềnvới đất theo quy định của pháp luật; tổ chứcthẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thm quyn; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1414/CT-THNVDT ngày 06/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về vướng mắc chính sách thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trước Luật Đất đai năm 2013. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hậu Giang  được biết:

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang xác định trường hợp của Công ty cổ phần chế biến Thủy sản Long Phú có được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại hay phải chuyển sang thuê đất để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang xem xét, quyết định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO