Thời điểm xuất hóa đơn GTGT cho dịch vụ tư vấn thiết kế

06/08/2019 870 lượt xem    

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, kiến trúc thì thời điểm xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) sẽ diễn ra tại thời điểm nào? Dựa trên các văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, Hãng kiểm toán Calico xin đưa ra hướng dẫn về thời điểm xuất hóa đơn GTGT cho dịch vụ tư vấn thiết kế như sau:

Theo Khoản 2 Điều 8 Thông tư 219 năm 2013 của Bộ tài chính; quy định về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng

“Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền…”

Theo tiết b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ tài chính; quy định về thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế:

“Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua; hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành; thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ”

Theo tiết a Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39 năm 2014 của Bộ tài chính; quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; quy định về ngày, tháng, năm lập hóa đơn:

“Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ; không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.”.

Căn cứ vào những quy định hướng dẫn nêu trên thì thời điểm ghi nhận doanh thu, lập hóa đơn giá trị gia tăng của các công ty tư vấn thiết kế sẽ được tính vào thời điểm mà chủ đầu tư, khách hàng chấp nhận nghiệm thu bản thiết kế của doanh nghiệp và đông thời doanh nghiệp tư vấn thiết kế bàn giao bản thiết kế, sản phẩm lại cho phía khách hàng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO